Disclaimer

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het beroepsregister voor jeugdprofessionals in het jeugddomein. Het kwaliteitsregister is erkend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie. Het doel van deze stichting is de kwaliteit van de beroepsuitoefening in het jeugddomein te bevorderen. De stichting doet dat door een openbaar register in te richten en te houden, waarin beoefenaren van beroepen in het jeugddomein kunnen worden ingeschreven ten bewijze van het voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid.

De informatie op de website van SKJ wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onjuistheden en onvolkomenheden kunnen wij echter niet helemaal uitsluiten. SKJ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de content. Ook voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoek en het gebruik van de website en de informatie die op de website wordt gegeven, dan wel voor enige schade ontstaan door het openen, opslaan of gebruik van via de website verkregen bestanden van welke aard ook, aanvaardt SKJ geen enkele aansprakelijkheid. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

De content van de website is het intellectuele eigendom van SKJ. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content maakt inbreuk op de intellectuele rechten. De gebruiker mag de content niet bewerken of verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Een verzoek kunt u indienen via het contactformulier.

Op verschillende plaatsen op de website zijn verwijzingen/hyperlinks naar andere websites opgenomen. Deze verwijzingen zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker en worden met de grootst mogelijke zorg geselecteerd. SKJ heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites. Ook aanvaardt SKJ geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook. SKJ behoudt zich het recht voor om iedere link of informatie op deze website op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.