Herregistratie voor jeugd- en gezinsprofessionals

Als je 5 jaar geregistreerd staat als jeugd- en gezinsprofessional moet je aantonen dat je actief bezig bent geweest met je professionele ontwikkeling. Hier vind je de eisen die gelden voor de herregistratie. Let op: alleen binnen je herregistratieperiode afgeronde activiteiten kunnen meetellen.

In Mijn SKJ zie je bij ‘herregistratie’ of er bij jou een aanvullende/bijkomende eis van toepassing is. Zorg er daarnaast voor dat je altijd een geldige VOG hebt, van niet ouder dan 5 jaar en 3 maanden.

Bij Links & Downloads vind je de benodigde formulieren voor je herregistratie.

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering: 60 punten/60 uur:

 • Formeel leren: minimaal 40 punten/uur;
 • Informeel leren: maximaal 20 punten/uur

Je dient in vijf jaar tijd 60 punten in de categorie Deskundigheidsbevordering te behalen. Dat is gemiddeld 12 uur per jaar, maar het kan zijn dat je meer uren aan deskundigheidsbevordering besteedt. Het is de bedoeling dat je deze 60 uur zoveel mogelijk over 5 jaar verdeelt. Hierbij moet je minimaal 40 punten in de subcategorie Formeel leren behalen en mag je maximaal 20 punten in de subcategorie Informeel leren behalen. Onder Formeel leren vallen bijvoorbeeld scholingen, trainingen, cursussen, studiedagen en SKJ-, NIP- en NVO-geaccrediteerde scholing. De NIP- of NVO-geaccrediteerde scholing dient wel geaccrediteerd te zijn voor de categorie Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J). Een door NIP/NVO geaccrediteerd referaat, conferentie, symposium, congres wordt gezien als informeel leren. Alle Formeel leren-activiteiten en sommige Informeel leren-activiteiten zijn vooraf geaccrediteerd; deze kun je vinden in de scholingsagenda. Het overzicht van de andere activiteiten die onder Informeel leren vallen kun je in het overzicht activiteiten informeel leren vinden.

Als je een activiteit hebt gevolgd die niet in dit overzicht valt, maar wel jeugd-gerelateerd is en van belang is voor je professionele ontwikkeling, kun je deze indienen onder Informeel leren → Eigen inbreng. Dit kan bijvoorbeeld een niet bij SKJ, NIP of NVO geaccrediteerde scholing zijn of een scholing die buiten de accreditatieperiode maar wel binnen je herregistratieperiode is gevolgd.  Hiervoor upload je een volledig ingevuld en ondertekend leerverslag (format te downloaden in Mijn SKJ) en het betreffende certificaat (of ander bewijsstuk).

Activiteiten die ingediend zijn onder ‘Overige deskundigheidsbevordering’ tellen niet mee voor herregistratiepunten en worden niet beoordeeld. Deze categorie mag je gebruiken om een (SKJ-)portfolio te creëren.

Klik hier voor de definitie van deskundigheidsbevordering, formeel leren en informeel leren

Deskundigheidsbevordering is gericht op de professionele ontwikkeling van de jeugd- en gezinsprofessional. Deskundigheidsbevordering is gericht op het minimaal op het niveau van de beroepsopleiding actueel houden van de vakkennis, en draagt daarmee bij aan het kunnen hanteren van de professionele opgaven die de jeugd- en gezinsprofessional in de beroepspraktijk tegenkomt.

Formeel leren
Bij formeel leren gaat het om leervormen zoals een cursus, training, en practicum. Hierbij worden combinaties van verschillende leerstrategieën doelgericht en planmatig ingezet: met een combinatie van theorie (leesstof, uitleg), instructie (praktische richtlijnen), voorbeelden (video of anderszins) en oefening (in de vorm van oefening/rollenspel of uitproberen in de praktijk) worden bepaalde kennis en vaardigheden overgedragen. De stof wordt dus via verschillende leerstrategieën aangeboden.

Informeel leren
Informeel leren is een leerproces waarbij de professional nieuwe kennis, vaardigheden en ervaringen verwerft buiten formele educatieve settingen om. De professional leert door zelf te doen in interactie met anderen.

Indien jij nog een andere herregistratie-eis hebt (dit vind je in Mijn SKJ onder ‘Herregistratie’), kan je hieronder daar meer over lezen:

Wil je meer inzicht in waar je staat en hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen? Dan kun je de competentietool gebruiken. Deze tool is ontwikkeld op basis van het competentieprofiel voor jeugd- en gezinsprofessionals.

Reflectievoorwaarden

In je herregistratieperiode van 5 jaar moet je minimaal 60 uur reflectie volgen. Dat is gemiddeld 12 uur per jaar. Het is de bedoeling dat je regelmatig reflecteert om zo je vakbekwaamheid op peil te houden. We adviseren dan ook om deze 60 uur zoveel mogelijk over 5 jaar te verdelen. Als richtlijn kun je aanhouden dat je per jaar 6 reflectiebijeenkomsten hebt van 2 uur per keer. De minimale duur van een reflectiebijeenkomst is 1 uur. Voor ieder uur gevolgde reflectie wordt 1 punt geteld voor je herregistratie.

Wat is reflectie?

Bij reflectie staat jouw professionele handelen centraal. Reflectie is gericht op jouw individuele vakinhoudelijke ontwikkeling. Het gaat dus bij reflectie niet om het proces van de cliënt maar om het proces van de hulpverlener. En daarnaast om kennis en kunde – de theoretische bagage en inzichten die het handelen van de hulpverlener expliciet maken.
Meer over reflectie

Werkervaring

Voor de herregistratie gelden de volgende voorwaarden op het gebied van werkervaring:

 • je hebt minimaal gemiddeld 16 uur per week op hbo-niveau gewerkt in het sociaal werk, in het primaire proces. Dit komt overeen met minimaal 3368 uur over 5 jaar
 • daarvan werkte je minimaal gemiddeld 8 uur per week als jeugd- en gezinsprofessional
 • in je werk als jeugd- en gezinsprofessional was/is sprake van persoonlijk contact met jeugdigen en gezinnen (dit hoeft niet per se 8 uur per week te zijn)
 • je bent/was belast met taken en verantwoordelijkheden die volgens het Kwaliteitskader Jeugd vragen om een geregistreerde professional.

Het is in je herregistratiedossier van belang dat uit de verklaring of ondersteunende documenten naar voren komt welke taken je uitvoert. Je dient namelijk op hbo-niveau of hoger te werken én werkzaamheden uit te voeren in het jeugddomein die volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een geregistreerde professional vragen. Gebruik eventueel een handleiding bij het indienen van je (werkervarings)activiteiten via Mijn SKJ.

Check hier of je op een functie werkt waarvoor je geregistreerd moet zijn. Is dat niet het geval, dan voldoe je mogelijk niet aan de werkervaringseis. Bespreek dit dan ook met je werkgever (indien mogelijk/aanwezig).

Zelfstandigen
Ben je zelfstandig jeugdhulpverlener en voldoe je aan de werkervaringseis? Ook dan kun je je herregistreren. Je beoordeelt zelf of je (nog steeds) vakbekwaam en toegerust bent voor de hulp die je verleent. Je gaat ook zelf na of je werkzaamheden uitvoert die de inzet van een geregistreerd professional vereisen.

Klik hier voor de definitie van een professional sociaal werk en een jeugd- en gezinsprofessional

Een professional sociaal werk is een professional die werkt in het domein Jeugd, Zorg of Welzijn en samenleving. Hij versterkt bestaande gemeenschappen om het sociaal functioneren van mensen in die gemeenschap en van de gemeenschap zelf te optimaliseren. Hij signaleert daartoe (positieve of negatieve) sociale verschijnselen zoals geweld, discriminatie, onveiligheid, burgerinitiatieven, ontwikkelingskansen en verricht daar dialogisch, wederkerig onderzoek naar. Op basis daarvan intervenieert hij in de gemeenschap met mensen uit die gemeenschap. Hij werkt faciliterend, ontwikkelingsgericht, bemiddelend, signalerend, preventief, kritisch en adviserend. Het sociaal werk kan ook beleidsgericht zijn. (Definitie ontleend aan het opleidingsdocument HSS Sociaal Werk)

Een jeugd- en gezinsprofessional is een hbo-professional die betrokken is bij de uitvoering van preventie, jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en toegang (zoals ook worden onderscheiden in de Jeugdwet) én die bij deze uitvoering werkzaamheden verricht die volgens het Kwaliteitskader Jeugd vragen om de inzet van een geregistreerd professional. (Definitie ontleend aan het competentieprofiel Jeugd- en gezinsprofessional)

Onvoldoende werkervaring

Ben je (tijdelijk) niet werkzaam als jeugd- en gezinsprofessional, bijvoorbeeld omdat je een management- of beleidsfunctie hebt (gehad) of omdat je werkloos bent (geweest), dan kun je wellicht niet voldoen aan de werkervaringseis die nodig is bij herregistratie. In het geval van bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap tijdens je herregistratieperiode, kan je uitstel van je herregistratiedatum aanvragen (via Mijn SKJ).

Heb je wel 60 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering (scholing) gevolgd, dan is het mogelijk een aanvullend programma te volgen om toch te kunnen herregistreren. Meer informatie: Aanvullend programma als compensatie voor onvoldoende werkervaring.

Beroepsstandaarden

Als je in Mijn SKJ bij ‘Herregistratie’ het volgende ziet staan, dien je een training beroepsstandaarden te volgen in je huidige herregistratieperiode: “Herregistratie voor jeugd- en gezinsprofessionals (+ beroepsstandaarden)”.

Omdat je bij je registratieaanvraag geen hsao-diploma met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker, geen hss-diploma Social Work met profiel Jeugd of Pedagogiek met profiel jeugd hebt aangetoond, dien je een training beroepsstandaarden te volgen. Bij je registratiebevestiging ben je hiervan op de hoogte gebracht.

De voorwaarden voor deze training zijn hetzelfde als ze eerder waren voor de training beroepsethiek voor jeugdzorgwerkers. De training moet geaccrediteerd zijn door SKJ. Heb je al een geaccrediteerde training beroepsethiek, beroepsstandaarden of professionele standaarden gevolgd? Dan kun je deze in je portfolio invoeren, ook als de training is gevolgd toen je nog niet geregistreerd was als jeugd- en gezinsprofessional. Let op: Dit geldt enkel wanneer dit een vereiste is voor jouw herregistratie.
Let op: Je dient naast deze eis ook te voldoen aan deze uren/punten. Hier heb je 5 jaar de tijd voor.

Meer informatie over de training professionele standaarden en beroepsethiek

Praktijkprogramma (inwerkprogramma)

Als je in Mijn SKJ bij ‘Herregistratie’ het volgende ziet staan, dien je een geaccrediteerd praktijkprogramma te volgen in je eerste registratiejaar: “Herregistratie voor jeugd- en gezinsprofessionals (+ praktijkprogramma)”.

Bij je registratieaanvraag heb je via de hardheidsclausule een beslissing ontvangen dat je in het eerste registratiejaar een geaccrediteerd praktijkprogramma bij je werkgever moet doorlopen. Of je viel bij je registratieaanvraag onder situatie 1 of 2 van de registratie-eisen met aanvullende voorwaarden.

Sommige professionals hebben via de hardheidsclausule een beslissing ontvangen dat zij in het eerste herregistratiejaar een geaccrediteerd praktijkprogramma moeten doorlopen.

Hier lees je meer over het praktijkprogramma: https://nlskje-ustinyakh.savviihq.com/praktijkprogramma-inwerkprogramma/. Wanneer je een geaccrediteerd praktijkprogramma succesvol hebt doorlopen, dien je een leerverslag te schrijven. Bij de Links & Downloads (onder “Praktijkprogramma (inwerkprogramma)”) vind je het format dat je hiervoor kan gebruiken. Deze dien je (volledig ingevuld en ondertekend) in samen met de behaalde certificaten in je herregistratiedossier in Mijn SKJ. Indien de afrondingsdata van de certificaten binnen je herregistratieperiode vallen, kan je hiermee ook herregistratiepunten behalen.

Let op: Je dient naast deze eis ook te voldoen aan deze uren/punten. Hier heb je 5 jaar de tijd voor.

Evc-traject of hbo-opleiding

Als je in Mijn SKJ bij ‘Herregistratie’ het volgende ziet staan, dien je een evc-traject of een hbo-opleiding te volgen in je huidige herregistratieperiode: “Herregistratie voor jeugd- en gezinsprofessionals (+ EVC of SW Jeugd)”.

Bij je registratieaanvraag had je een mbo-diploma of geen diploma en had je minder dan 1 jaar (relevante) werkervaring. Ook heb je je geregistreerd via de overgangsregeling. In dat geval is het nodig om een evc-traject te volgen of een hbo-bachelordiploma Social Work met profiel Jeugd of Pedagogiek met profiel Jeugd behalen. Bij je registratiebevestiging ben je hiervan op de hoogte gebracht.

Met het behaalde certificaat (vakbekwaamheidsbewijs of hbo-bachelordiploma) kun je voldoen aan de benodigde 60 punten voor Deskundigheidsbevordering. Dit certificaat dien je dan nog wel in Mijn SKJ in het herregistratiedossier te uploaden.

Evc op beroepscompetentieprofiel jeugd- en gezinsprofessionals
‘Evc’ staat voor ‘erkenning eerder verworven competenties’. In een evc-traject wordt eerst getoetst in hoeverre je over de competenties beschikt die nodig zijn om werkzaamheden uit te voeren, die om de inzet van een geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional vragen. Tijdens je evc-traject ga je aan de slag met het vullen van een portfolio om je competenties aan te tonen en volg je eventueel aanvullende scholing. Dit evc-traject is gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel jeugd- en gezinsprofessionals.

Als je het evc-traject met succes doorloopt, ontvang je een evc-rapportage of ervaringscertificaat. Deze kun je laten omzetten naar een officieel document: het vakbekwaamheidsbewijs vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional. Als je het evc-traject niet met succes afrondt, krijg je van de evc-uitvoerder een advies over verdere deskundigheidsbevordering, of activiteiten die je kunt ondernemen in je werk. Meer informatie vind je bij het evc-loket.

Evc op opleidingsstandaard
Met een evc op opleidingsstandaard wil je jouw kennis en ervaring vastleggen in een (hbo-bachelor)diploma. Er wordt gekeken of je op basis van kennis en ervaring de competenties hebt die nodig zijn om het diploma te halen van een specifieke opleiding, in dit geval de hss-opleiding Social Work met profiel Jeugd. Een ervaringscertificaat dat aangeeft dat alle competenties van dit opleidingsprofiel aangetoond zijn, geeft mogelijk recht op een diploma, mits de examencommissie van de hogeschool het ervaringscertificaat erkent. Alleen met een erkend hbo-bachelor diploma kun je je herregistreren als jeugd- en gezinsprofessional.

Hbo-opleiding
Ook kun je natuurlijk een erkende hbo-bacheloropleiding Social Work met profiel Jeugd of Pedagogiek met profiel Jeugd volgen. Vraag bij een hogeschool bij jou in de buurt naar de mogelijkheden.

Aanvullende scholing

Als je in Mijn SKJ bij ‘Herregistratie’ het volgende ziet staan, dien je aanvullende scholing te volgen in je huidige herregistratieperiode: “Herregistratie voor jeugd- en gezinsprofessionals (+ aanvullende scholing)”.

Bij je registratieaanvraag was je niet (meer) werkzaam in de jeugdhulp of jeugdbescherming, had je een hsao- of hss-SW-diploma (of een diploma van een van de voorgangers van deze opleiding), was je diploma ouder dan 5 jaar, en/of had je geen uitstroomprofiel jeugdzorgwerker/profiel jeugd. Afhankelijk van jouw vooropleiding is het in dat geval nodig om aanvullende scholing te volgen om jouw kennis up-to-date te brengen of om specifieke kennis over jeugdhulp en jeugdbescherming te verwerven. Bij je registratiebevestiging ben je hiervan op de hoogte gebracht.

Hier lees je meer over aanvullende scholing en waar je dit kan volgen:  https://nlskje-ustinyakh.savviihq.com/registratie-en-herregistratie/aanvullende-scholing/.

Met het behaalde certificaat kun je voldoen aan de benodigde 60 punten voor Deskundigheidsbevordering. Dit certificaat dien je dan nog wel in Mijn SKJ in het herregistratiedossier te uploaden.

VOG

Je VOG mag nooit ouder zijn dan 5 jaar en 3 maanden. Is jouw VOG ouder of heb je geen VOG? Dan moet je een nieuwe aanvragen. Zie hier meer informatie over hoe je dat kunt doen. Als je bent ingelogd in Mijn SKJ, kun je bij Mijn VOG’s controleren hoe lang je VOG nog geldig is.

Beoordeling activiteiten

Voor het beoordelen van activiteiten door SKJ is geen termijn vastgesteld in het registratiereglement. Wij beoordelen activiteiten in jouw dossier uiterlijk binnen drie maanden nadat je jouw herregistratieaanvraag hebt ingediend. Omdat we begrijpen dat je na het indienen van de activiteit wil weten of deze wordt goedgekeurd, doen we ons uiterste best om deze nog tijdens je herregistratieperiode te beoordelen.

Belangrijk is om te weten dat je aan het eind van je registratieperiode niet hoeft te wachten met het indienen van de herregistratieaanvraag tot al je activiteiten zijn beoordeeld. De activiteiten hoeven namelijk nog niet beoordeeld te zijn om een aanvraag in te kunnen dienen. Het gaat hierbij om de ingediende punten, niet om de toegekende punten. Zodra je voldoende punten hebt ingediend en jouw VOG niet ouder is dan 5 jaar en 3 maanden, kun jij je herregistratieaanvraag indienen. Je kunt dit zien aan de button ‘Herregistratie direct indienen’ die roodgekleurd in ‘Mijn SKJ’ verschijnt.

Beoordeling van je herregistratieaanvraag

Belangrijk bericht over de beoordeling van je herregistratie

Vanaf een half jaar voor het verlopen van de herregistratieperiode krijg je verschillende berichten. Heb je aan de herregistratie-eisen voldaan? Dan verschijnt er in Mijn SKJ een button waarmee je je herregistratie kunt indienen. Ontbreken er activiteiten in je dossier? Dan krijg je bericht over wat er ontbreekt en wat je daaraan kunt doen.

Kun je niet aan de herregistratie-eisen voldoen? Laat dat ons dan tijdig weten.

Verlenging van je herregistratieperiode

Voor zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en/of ziekteverlof kun je verlenging van je herregistratieperiode aanvragen. Ook als je andere zwaarwegende redenen hebt waarom je je herregistratie niet tijdig af kunt ronden, kun je een verlengingsaanvraag doen. Werkloosheid valt hier niet onder. Om uitstel aan te vragen, klik je op de button ‘Registratie verlengen’ in het linker menu in Mijn SKJ.

Kun je niet (meer) inloggen, gebruik dan het formulier Aanvraagformulier verlenging herregistratieperiode en stuur dit naar uitstel@skjeugd.nl.

Verlopen registratie

Vanaf het moment dat je geregistreerd bent, heb je vijf jaar de tijd om aan je herregistratievoorwaarden te voldoen. Als je niet uiterlijk de laatste dag van je herregistratieperiode je gehele herregistratiedossier hebt ingediend, heb je automatisch een verlopen registratie vanaf de dag na je herregistratiedatum. Is je registratie verlopen, dan ben je niet meer geregistreerd, val je niet meer onder het tuchtrecht en ben je niet meer te vinden in het openbaar register. Ook mag je volgens het Kwaliteitskader Jeugd geen taken meer uitvoeren waarvoor een geregistreerde professional ingezet moet worden. Dit dien je dan ook door te geven aan je werkgever. In je dossier, en ook in dat van de werkgever, is dit zichtbaar onder de noemer ‘Registratie verlopen’ of ‘Verlopen registratie’.

Wat nu?

 1. Is je registratie verlopen en hoef je niet meer geregistreerd te zijn? Schrijf je uit! Zo voorkom je onnodige kosten voor je registratie. Je kan je uitschrijven door een mail naar onze administratie te sturen.
 2. Is je registratie verlopen, voldoe je aan alle herregistratievoorwaarden en heb je voldoende punten ingediend? Dien dan alsnog z.s.m. je dossier in via Mijn SKJ door de knop “Herregistratie direct indienen” aan te klikken. Binnen 3 maanden zal je dossier beoordeeld worden. Zodra je je dossier hebt ingediend, vervalt je status ‘Registratie verlopen’ en verandert naar ‘Geregistreerd’.
 3. Is je registratie verlopen en voldoe je niet aan de herregistratievoorwaarden? Neem dan contact op met de registratiecommissie. Misschien heb je recht op verlenging van je registratieperiode. Hierbij kijken we ook of en hoe je alsnog aan de voorwaarden kan voldoen. Deze beslissingen zijn maatwerk en kunnen per dossier en situatie verschillen. Lukt dit niet binnen de gestelde termijn, dan zal je alsnog uitgeschreven worden door SKJ. Volgens het registratiereglement heeft SKJ het recht om een professional de dag na het verlopen van een registratie uit te schrijven.

Registratiereglement

Meer informatie over de herregistratievoorwaarden vind je in het Registratiereglement jeugd- en gezinsprofessionals, hoofdstuk 4, artikel 4.1 tot en met 4.5.

FAQ

Krijg je punten als je lid bent van een beroepsvereniging?

Dat is afhankelijk van in welke kamer je geregistreerd bent.

Jeugdzorgwerkers:
Voor het lidmaatschap van één van de volgende relevante beroepsverenigingen kun je per jaar 5 punten toegekend krijgen (en maximaal 10 punten) in de categorie Vrije ruimte: NIP, NVO, BPSW,BOKA, IBvA, LVPW of NVRG.

Jeugd- en gezinsprofessionals:
Voor het lidmaatschap van een relevante beroepsvereniging kan je per jaar 1 punt toegekend krijgen (en totaal maximaal 5 punten) in de categorie Informeel leren. Hier vind je een overzicht van relevante beroepsverenigingen voor jeugdprofessionals.

Pedagogen/psychologen:
Voor het lidmaatschap van een beroepsvereniging ontvang je als pedagoog of psycholoog géén punten voor je herregistratie.

Hoe kan ik mijn reflectieactiviteiten, die gevolgd zijn in de kamer Jeugdzorgwerkers, aantonen in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals?

Dit staat uitgelegd in de ‘Handleiding voor invoeren reflectie na kamerwissel’. Deze vind je bij de handleidingen.

Ik ben langere tijd ziek geweest, wat nu?

Klik hier voor meer informatie voor:

Ben je bezig met het opleidingstraject tot postmaster via de tijdelijke wegingsregeling (twr), en zie je aankomen dat jouw registratietermijn benoemd in je studieadvies niet gaat halen, dan kun je een gemotiveerd verzoek indienen bij de beoordelingscommissie tot verlenging van de registratietermijn. Hierbij dien je ook een plan in te dienen waarin je beschrijft hoe je wel z.s.m. aan de eisen kunt gaan voldoen. Dit wordt dan beoordeeld door de commissie. Indien je uitstel aanvraagt voor langer dan een half jaar, dien je een doktersverklaring mee te sturen. Je kan jouw verzoek sturen aan: professionaliseringjeugdzorg@nvo.nl / registratiejeugdzorg@psynip.nl.

Wanneer wordt mijn herregistratie beoordeeld?

Officieel hebben wij 3 maanden om je herregistratie-aanvraag te beoordelen. Als je je herregistratie-aanvraag op tijd hebt ingediend (dat wil zeggen: minimaal 1 dag voordat je registratie verloopt), blijf je geregistreerd tot wij jouw dossier hebben beoordeeld. Ook als we om een aanvulling vragen, blijf je geregistreerd.

Je registratie verloopt dus niet zolang wij jouw dossier nog in behandeling hebben, op voorwaarde dat je je herregistratie-aanvraag op tijd hebt ingediend.

Hoe ziet de evc-procedure eruit?

Evc-procedure hbo jeugd- en gezinsprofessional

In de evc-procedure voor jeugd- en gezinsprofessionals wordt getoetst in hoeverre je over de competenties beschikt die nodig zijn om werk te doen dat de inzet van een geregistreerd professional vraagt. Deze evc-standaard is ontwikkeld op basis van het beroepscompetentieprofiel jeugd- en gezinsprofessionals. Na afloop van je evc-traject ontvang je een ervaringscertificaat waarin beschreven staat hoe jij je als professional verhoudt tot de evc-standaard. Als je aan de competentie-eisen hebt voldaan, wordt je ervaringscertificaat omgezet naar een officieel document: het vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’. Met dit bewijs kun je je (her)registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Ben je al geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional, en moet je een evc-procedure volgen in je herregistratieperiode? Dan heb je tot je eerste herregistratiedatum de tijd om je evc-traject met succes af te ronden.
Kijk voor meer informatie bij het evc-loket

Evc-procedure jeugdzorgwerker

In een evc-procedure worden eerder verworven competenties van een professional in kaart gebracht en ‘getoetst’. In de evc-procedure voor jeugdzorgwerkers wordt getoetst op de competenties die in het beroepsprofiel van de jeugdzorgwerker zijn vastgelegd.

Een evc-traject maakt duidelijk welke competenties de professional bezit en welke nog ontwikkeld moeten worden. Een na- of bijscholingsadvies kan het gevolg zijn. Daarna wordt op basis van het doorlopen evc-traject aan jeugdzorgwerkers een ‘branchecertificaat jeugdzorgwerker’ afgegeven. Dat is een bewijs dat de hulpverlener de vereiste competenties bezit voor jeugdzorgwerker op hbo-niveau. We accepteren dit branchecertificaat bij de herregistratie van jeugdzorgwerkers die een evc-eis hebben en bij registratie van jeugd- en gezinsprofessionals. Het is daarmee vergelijkbaar met het vereiste hbo-hsao-niveau. Het branchecertificaat jeugdzorgwerker zal voorlopig ook toegang geven tot registratie in de nieuwe kamer jeugd- en gezinsprofessionals, onder de volgende voorwaarden:

 • Professionals die werken onder de cao Jeugdzorg en die al zijn begonnen met de evc-procedure volgens de branchestandaard Jeugdzorgwerker hadden tot 31 december 2018 om dit traject af te ronden. Met het branchecertificaat Jeugdzorgwerker kunnen zij zich (her)registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd.
 • Professionals die werken onder de cao Jeugdzorg konden tot 1 oktober 2018 nog starten met hun evc branchestandaard Jeugdzorgwerker. Jeugdprofessionals werkzaam onder de cao Jeugdzorg, die al zijn gestart met de evc-procedure volgens de branchestandaard Jeugdzorgwerker, konden tot 31 december 2018 de benodigde documenten aanleveren bij de evc-aanbieder.
 • Professionals werkzaam in het jeugddomein onder andere cao’s dan de cao Jeugdzorg kunnen vanaf 1 oktober 2018 starten met de nieuwe evc-procedure op beroepscompetentieprofiel jeugd- en gezinsprofessionals.

Evc op opleidingsstandaard

Met een evc op opleidingsstandaard wil je jouw kennis en ervaring vastleggen in een (hbo-)diploma. Er wordt gekeken of je op basis van kennis en ervaring de competenties hebt die nodig zijn om het diploma te halen van een specifieke opleiding, in dit geval de hbo-opleiding Social Work met profiel Jeugd. Een ervaringscertificaat dat aangeeft dat alle competenties van dit opleidingsprofiel aangetoond zijn, geeft mogelijk recht op een diploma, mits de examencommissie van de hogeschool het ervaringscertificaat erkent. Alleen met een erkend hbo-bachelor diploma kan je je (her)registreren als jeugd- en gezinsprofessional.

Moet ik als opleider mijn door NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)/NVO geaccrediteerde scholing ook bij SKJ laten accrediteren?

Nee, dat hoeft niet. Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)/NVO geaccrediteerde scholing opvoeren voor hun herregistratie. De scholing moet dan geaccrediteerd zijn voor herregistratie, én voor een van de registraties die te zien zijn in onderstaande afbeelding:

Een door NIP/NVO geaccrediteerd referaat, conferentie, symposium, congres wordt bij SKJ gezien als informeel leren activiteit.

Wat gebeurt er als ik niet kan voldoen aan de herregistratie-eisen?

Iedere geregistreerde professional krijgt vanaf een halfjaar voor het verlopen van de herregistratieperiode regelmatig berichten waar in wij aangeven dat de registratietermijn bijna verloopt. Heb je al voldoende punten ingediend, dan verschijnt er in Mijn SKJ een button in beeld waarmee je jouw herregistratie kunt indienen. Als wij bij het beoordelen zien dat er activiteiten ontbreken in je dossier, zullen wij je hierover een bericht sturen.

Wanneer je onverhoopt niet aan de herregistratie-eisen kunt voldoen, dan verzoeken wij je om ons dit tijdig te laten weten. Meer informatie over de herregistratievoorwaarden kun je lezen in het registratiereglement, hoofdstuk III artikel 11 t/m 15.

Heb je, ondanks alle herinneringen, op je herregistratiedatum nog steeds geen herregistratieaanvraag ingediend, dan ben je na de herregistratiedatum niet meer geregistreerd. In je dossier, en ook in dat van de werkgever, is dit zichtbaar als verlopen registratie.

Op het moment dat een registratie verlopen is, is een professional niet langer geregistreerd, niet langer zichtbaar in het openbaar register en valt niet langer onder het tuchtrecht. Daarom adviseren wij je om in deze situatie altijd contact op te nemen met de werkgever. Immers volgens het Kwaliteitskader Jeugd mag een werkgever sommige taken alleen laten uitvoeren door een geregistreerd professional.

Aan welke eisen moet ik voldoen bij mijn herregistratie als jeugd- en gezinsprofessional?

Als je 5 jaar geregistreerd staat als jeugd- en gezinsprofessional moet je aantonen dat je actief bezig bent geweest met je professionele ontwikkeling. Hier vind je de eisen die gelden voor de herregistratie.

Kan ik tijdens de periode van vooraanmelding gevolgde bij- en nascholing opvoeren in het kader van mijn herregistratie?

Nee, dat kan niet. Het aantal uren deskundigheidsbevordering dat je tijdens jouw periode van herregistratie moet volgen (gemiddeld 12 per jaar, 60 uur over 5 jaar), moet tijdens je periode van herregistratie worden behaald.

Er is één uitzondering. Sommige professionals hebben voor hun herregistratie een aanvullende eis om een door het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geaccrediteerde training professionele standaarden te volgen. Als je tijdens jouw periode van vooraanmelding (of al eerder) een door SKJ geaccrediteerde training professionele standaarden hebt gevolgd, dan hoef je een dergelijke training niet nogmaals te volgen. Je kan ten behoeve van jouw herregistratie het bewijsstuk (een certificaat) uploaden.

Waarvoor gebruik ik mijn portfolio?

Als je geregistreerd bent, kan je inloggen in Mijn SKJ. Daar vind je jouw persoonlijke portfolio. In jouw portfolio kan je bijhouden wat je hebt gedaan op het gebied van deskundigheidsbevordering, reflectie en werkervaring. Ook kan je een foto uploaden en informatie over jouw registratie (bijvoorbeeld een stageverslag) toevoegen aan jouw profiel.

Wat is geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor jeugd- en gezinsprofessionals?

Voor jouw herregistratie als jeugd- en gezinsprofessional is het van belang dat je aan deskundigheidsbevordering doet die bijdraagt aan het actueel houden van jouw vakkennis. De kwaliteit van scholingen, trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering wordt daarom vooraf getoetst. Alle geaccrediteerde deskundigheidsbevordering is te vinden op deze site.

Als de deskundigheidsbevorderingsactiviteit voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld, wordt deze geaccrediteerd. De aanbieder van de deskundigheidsbevordering vraagt vooraf accreditatie aan. Dat kan ook de werkgever zijn als het een interne scholing betreft.

Om voor accreditatie in aanmerking te komen, wordt gekeken of de deskundigheidsbevordering voldoet aan de definitie.

Deskundigheidsbevordering is gericht op de professionele ontwikkeling van de jeugd- en gezinsprofessional. Deskundigheidsbevordering is gericht op het minimaal op het niveau van de beroepsopleiding actueel houden van de vakkennis, en draagt daarmee bij aan het kunnen hanteren van de professionele opgaven die de jeugd- en gezinsprofessional in de beroepspraktijk tegenkomt.

Daarnaast dient de deskundigheidsbevorderende activiteit te voldoen aan in ieder geval de volgende inhoudelijke criteria:

 1. De scholing is gericht op de professionele ontwikkeling van de jeugd- en gezinsprofessionals.
 2. De scholing is gericht op het actueel houden van de vakkennis op minimaal hbo-niveau.
 3. De inhoud van de scholing heeft voor minimaal 30% specifiek betrekking op (ouders/verzorgers van) kinderen/jongeren en/of mensen in een afhankelijkheidsrelatie en/of systemische problematiek en/of intergenerationele problematiek.
 4. De scholing is gebaseerd op relevante, actuele, valide en betrouwbare vakkennis.
 5. De uitvoerende opleiders/trainers beschikken over:
  • voldoende didactische vaardigheden
  • kennis en ervaring m.b.t. (hulp aan) kinderen, jongeren en ouders
  • expertise en eventuele licenties m.b.t. het onderwerp van de scholing

Onder de link vind je de lijst van competenties jeugd- en gezinsprofessionals. Jouw scholing, training of cursus dient minimaal 1 van deze competenties te versterken.

Competentieprofiel hbo-professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming
Wat wordt bedoeld met ‘reflectie’ voor jeugd- en gezinsprofessionals?

Voor je herregistratie is het belangrijk dat je kritisch kijkt naar je eigen handelen als professional. Door daar regelmatig op te reflecteren blijf je je bewust van hoe je handelt, welke afwegingen je maakt en hoe je die afwegingen maakt. Meer over reflectie.

Wat moet ik doen als ik door persoonlijke omstandigheden minder of niet gewerkt heb?

Verlenging herregistratieperiode
Voor zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en/of ziekteverlof kan je verlenging van je herregistratieperiode aanvragen. Ook als je andere zwaarwegende redenen hebt waarom je je herregistratie niet tijdig af kunt ronden, kan je een verlengingsaanvraag doen. Klik hiervoor op de button Registratie verlengen in het linker menu in Mijn SKJ. De periode van herregistratie kan met maximaal 2 jaar worden verlengd.

Kun je niet (meer) inloggen, gebruik dan het formulier Aanvraagformulier verlenging herregistratieperiode en stuur dit naar uitstel@skjeugd.nl.

Aanvullend programma
Ben je (tijdelijk) niet werkzaam als jeugd- en gezinsprofessional, bijvoorbeeld omdat je een management- of beleidsfunctie hebt (gehad) of omdat je werkloos bent (geweest), dan kan je wellicht niet voldoen aan de werkervaringseis die nodig is bij herregistratie. Heb je wel 60 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering (scholing) gevolgd, dan is het mogelijk een aanvullend programma te volgen om toch te kunnen herregistreren. Meer informatie: Aanvullend programma voor compensatie onvoldoende werkervaring.

Ik kan geen documenten uploaden

Lukt het niet om documenten te uploaden in jouw Mijn SKJ en werk je met Internet Explorer? Probeer het dan nogmaals met Google Chrome. Deze browser is gratis te downloaden. Je kan alleen pdf- en jpeg-bestanden uploaden.

Je kan ook gemakkelijk documenten uploaden via onze gratis app. Deze is te downloaden via de App Store of Google Play.

Ik ga met zwangerschapsverlof of ben langdurig ziek, wat nu?

Voor zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en/of ziekteverlof kan je verlenging van je herregistratieperiode aanvragen. Ook als je andere zwaarwegende redenen hebt waarom je je herregistratie niet tijdig af kunt ronden, kan je een verlengingsaanvraag doen. Klik hiervoor op de button Registratie verlengen in het linker menu in Mijn SKJ. De periode van herregistratie kan met maximaal 2 jaar worden verlengd.

Kan je niet (meer) inloggen, gebruik dan het formulier Aanvraagformulier verlenging herregistratieperiode en stuur dit naar uitstel@skjeugd.nl.

Wat is ‘overige deskundigheidsbevordering’ bij jeugd- en gezinsprofessionals?

In de categorie Overige deskundigheidsbevordering kan je activiteiten uploaden die niet onder formeel of informeel leren vallen, maar die je toch in je activiteitenoverzicht wil plaatsen. Deze tellen niet mee voor je herregistratie en worden ook niet beoordeeld.