Registratie voor jeugd- en gezinsprofessionals

De kamer Jeugd- en gezinsprofessionals is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in een hbo-functie in de jeugdhulp en/of jeugdbescherming. Hier kun je vinden met welke diploma’s jij je kunt registreren en welke documenten je nodig hebt om je registratieaanvraag in te dienen.

Ben je al eerder geregistreerd geweest bij SKJ? Dan kun je herintreden. Lees meer over herintreden.

Bij Links & Downloads vind je de benodigde formulieren voor je registratie.

Wie moet zich registreren?

Professionals die werken op hbo-niveau of hoger én werkzaamheden doen in het jeugddomein die volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een geregistreerd professional vragen, moeten zich registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). In het Kwaliteitskader Jeugd staat de ‘norm verantwoorde werktoedeling’ uitgelegd. Een verkorte versie vind je in het Afwegingskader norm verantwoorde werktoedeling. De werkgever moet ‘verantwoorde hulp’ bieden. Die doet dit door ‘de juiste professional’ (vakbekwaam en toegerust voor de hulp die hij moet verlenen) in te zetten op ‘de juiste plek’.

Wanneer moet een geregistreerd professional ingezet worden?

De volgende cliëntgerelateerde indicatoren geven aan dat er een geregistreerde professional ingezet moet worden:

 • Risicovolle taken
 • Crisis
 • Onveilige omgeving
 • Levensbedreigende situatie
 • Meerdere problemen tegelijkertijd (bijvoorbeeld somatische, ontwikkelings-, psychische, sociale, gedrags- en/of opvoedingsproblematiek) en daarbij is het niet duidelijk welke hulp op gang gebracht moet worden
 • Complexe problematiek waarvan achterliggende oorzaak onbekend is
 • Sterk wisselend verloop

De geregistreerde professional heeft een cruciale rol bij:

 • beoordeling (analyseren complexe hulpvraag, diagnose stellen of diagnostisch beeld vaststellen, probleem analyse maken)
 • besluitvorming (over in gang zetten van niet vrij toegankelijke jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, af- en opschalen van ingezette hulp, beëindigen van de formele hulpverlening) en
 • vaststelling (van hulpverleningsplan, behandelplan, plan van aanpak voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, adviseren over behandeling, hulpverlening, ondersteuning) (naast zijn of haar rol in de uitvoering).

In sommige gevallen kan ook een combinatie van een geregistreerde en een niet-geregistreerde professional ingezet worden.

Zelfstandigen
Ben je zelfstandig jeugdhulpverlener en voldoe je aan de eisen voor registratie? Ook dan kun je je registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd. Je beoordeelt zelf of je vakbekwaam en toegerust bent voor de hulp die je verleent. Je gaat ook zelf na of je werkzaamheden uitvoert die de inzet van een geregistreerd professional vereisen.

Registreren zonder aanvullende voorwaarden

Wil je je registreren als jeugd- en gezinsprofessional en beschik je over een van onderstaande diploma’s die niet ouder is dan 5 jaar? Dan kun je je direct registreren zonder aanvullende registratievoorwaarden.

 • Hbo-hsao-bachelor diploma met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker
 • Hbo-bachelor diploma Social Work profiel Jeugd
 • Hbo-bachelor diploma Pedagogiek profiel Jeugd
 • Getuigschrift master Jeugdzorg
 • Vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’
 • Branchecertificaat jeugdzorgwerker

Wat moet ik uploaden?

 • je diploma of getuigschrift plus diplomasupplement
 • een VOG die niet ouder is dan 3 maanden. Meer informatie: VOG
 • als je als zelfstandige werkt: een (digitaal) uittreksel als officieel inschrijvingsbewijs in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan 6 maanden

Registreren met aanvullende voorwaarden

(tot en met 31 december 2023)

Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden, maar is een van onderstaande situaties wél bij jou van toepassing? Dan kun je je alsnog direct registreren. In je eerste registratiejaar dien je dan een geaccrediteerd praktijkprogramma af te ronden.

Situatie 1

 • je hebt een hsao-diploma zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker (niet ouder dan 5 jaar) of een diploma hss Social Work profiel Zorg of Welzijn & Samenleving (niet ouder dan 5 jaar) én
 • je hebt een baan of zicht op een baan waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet (aan te tonen door een verklaring praktijkprogramma)

Wat moet ik uploaden?

 • je diploma of getuigschrift plus diplomasupplement
 • een verklaring praktijkprogramma
 • een VOG die niet ouder is dan 3 maanden. Meer informatie: VOG
 • als je als zelfstandige werkt: een (digitaal) uittreksel als officieel inschrijvingsbewijs in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan 6 maanden

Situatie 2

 • je hebt een hsao-diploma met of zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker (ouder dan 5 jaar) én
 • je hebt minimaal 1 jaar relevante en recente werkervaring in het jeugddomein (niet langer dan 3 jaar geleden) én
 • je hebt een baan of zicht op een baan waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet (aan te tonen door een verklaring praktijkprogramma)

Wat moet ik uploaden?

 • je diploma of getuigschrift plus diplomasupplement
 • een verklaring praktijkprogramma
 • een recent cv
 • een VOG die niet ouder is dan 3 maanden. Meer informatie: VOG
 • als je als zelfstandige werkt: een (digitaal) uittreksel als officieel inschrijvingsbewijs in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan 6 maanden

Heb je een wo-masterdiploma psychologie of (ortho)pedagogiek?

Dan dien je vóór registratie een geaccrediteerd praktijkprogramma doorlopen te hebben.

Wat moet ik uploaden?

 • je diploma of getuigschrift
 • een leerverslag dat je hebt geschreven na afronding van het praktijkprogramma
 • een werkgeversverklaring
 • certificaten van de gevolgde trainingen/cursussen die je hebt behaald tijdens het praktijkprogramma
 • een VOG die niet ouder is dan 3 maanden. Meer informatie: VOG
 • als je als zelfstandige werkt: een (digitaal) uittreksel als officieel inschrijvingsbewijs in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan 6 maanden

Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden?

Afhankelijk van jouw situatie kun je verschillende dingen doen om het niveau van de opleiding Social Work profiel Jeugd te bereiken, en zo voor registratie in aanmerking te komen. Overleg hierover met jouw hogeschool of evc-aanbieder.

Scholingsadvies, -register & -fonds

Scholingsadvies

Kun je je nog niet direct registreren, dan is dat wel mogelijk nadat je eerst bijscholing hebt gevolgd. Bijscholing kan bijvoorbeeld bestaan uit het volgen van 1 of meer modules op een hogeschool, een praktijkprogramma bij een werkgever, of een voor jou op maat gemaakt scholingstraject.

Weet je niet zeker of je je direct kunt registreren of welke scholing je eerst moet volgen? Volg de stappen in de registratiehulp in Mijn SKJ.

Scholingsregister

Heb je een scholingsadvies van ons ontvangen? Dan kom je in het scholingsregister van SKJ. Het scholingsregister is alleen in te zien door organisaties die een werkgeversaccount hebben bij SKJ. Via het scholingsregister kan een organisatie jou op een veilige manier vragen om contact op te nemen. Bijvoorbeeld omdat ze je willen uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.

Scholingsfonds

Ben je zij-instromer en moet je bijscholing volgen voordat je je kunt registreren? Wellicht kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten vanuit het scholingsfonds. Vraag je een scholingsadvies aan via Mijn SKJ, dan beoordelen wij of je voor vergoeding in aanmerking komt.

MEER INFO SCHOLINGSFONDS

Hardheidsclausule

Kun je je niet registreren omdat je niet voldoet aan bovenstaande registratievoorwaarden? Zijn de gevolgen hiervan in ernstige mate onevenredig in verhouding tot de strekking van het registratiereglement en de daarmee te dienen doelen? Dan kan de registratiecommissie besluiten af te wijken van de inhoud van het reglement. Is dit op jou van toepassing dan kun je een beroep doen op de hardheidsclausule.

FAQ

Wat is de titel van mijn registratie?

Het Kwaliteitsregister Jeugd bestaat uit 3 kamers, waarin in totaal 7 verschillende registraties mogelijk zijn. De titels van deze registraties zijn als merk geregistreerd. De titels zijn:

 • Jeugd- en gezinsprofessional SKJ
 • Jeugdzorgwerker SKJ
 • Master-psycholoog SKJ
 • Master-orthopedagoog SKJ
 • Master-pedagoog SKJ
 • Kinder- en jeugdpsycholoog SKJ
 • Postmaster-orthopedagoog SKJ
Hoe kan ik mijn reflectieactiviteiten, die gevolgd zijn in de kamer Jeugdzorgwerkers, aantonen in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals?

Dit staat uitgelegd in de ‘Handleiding voor invoeren reflectie na kamerwissel’. Deze vind je bij de handleidingen.

Mijn registratie is verlopen, wat moet ik doen?

Dat is afhankelijk van je situatie en in welke kamer je zit. Meer informatie lees je bij ‘verlopen registratie’ voor:

Wat is agogisch?

Definitie van ‘agogisch’ is het begeleiden of aansturen van veranderingsprocessen bij mensen. Het interveniëren in veranderprocessen met betrekking tot het psychosociale functioneren van mensen.

Hoe dien ik mijn documenten in voor een registratieaanvraag?

Alle documenten dien je online zelfstandig toe te voegen aan jouw registratieaanvraag. Vervolgens dien je alle gevraagde informatie in te vullen en de aanvraag in te zenden door te klikken op: Verstuur dit formulier. Documenten die per post of per e-mail naar SKJ worden opgestuurd, worden door ons niet geaccepteerd. Je toegestuurde post of e-mail zal dan ook verwijderd worden.

Hoe ziet de evc-procedure eruit?

Evc-procedure hbo jeugd- en gezinsprofessional

In de evc-procedure voor jeugd- en gezinsprofessionals wordt getoetst in hoeverre je over de competenties beschikt die nodig zijn om werk te doen dat de inzet van een geregistreerd professional vraagt. Deze evc-standaard is ontwikkeld op basis van het beroepscompetentieprofiel jeugd- en gezinsprofessionals. Na afloop van je evc-traject ontvang je een ervaringscertificaat waarin beschreven staat hoe jij je als professional verhoudt tot de evc-standaard. Als je aan de competentie-eisen hebt voldaan, wordt je ervaringscertificaat omgezet naar een officieel document: het vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’. Met dit bewijs kun je je (her)registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Ben je al geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional, en moet je een evc-procedure volgen in je herregistratieperiode? Dan heb je tot je eerste herregistratiedatum de tijd om je evc-traject met succes af te ronden.
Kijk voor meer informatie bij het evc-loket

Evc-procedure jeugdzorgwerker

In een evc-procedure worden eerder verworven competenties van een professional in kaart gebracht en ‘getoetst’. In de evc-procedure voor jeugdzorgwerkers wordt getoetst op de competenties die in het beroepsprofiel van de jeugdzorgwerker zijn vastgelegd.

Een evc-traject maakt duidelijk welke competenties de professional bezit en welke nog ontwikkeld moeten worden. Een na- of bijscholingsadvies kan het gevolg zijn. Daarna wordt op basis van het doorlopen evc-traject aan jeugdzorgwerkers een ‘branchecertificaat jeugdzorgwerker’ afgegeven. Dat is een bewijs dat de hulpverlener de vereiste competenties bezit voor jeugdzorgwerker op hbo-niveau. We accepteren dit branchecertificaat bij de herregistratie van jeugdzorgwerkers die een evc-eis hebben en bij registratie van jeugd- en gezinsprofessionals. Het is daarmee vergelijkbaar met het vereiste hbo-hsao-niveau. Het branchecertificaat jeugdzorgwerker zal voorlopig ook toegang geven tot registratie in de nieuwe kamer jeugd- en gezinsprofessionals, onder de volgende voorwaarden:

 • Professionals die werken onder de cao Jeugdzorg en die al zijn begonnen met de evc-procedure volgens de branchestandaard Jeugdzorgwerker hadden tot 31 december 2018 om dit traject af te ronden. Met het branchecertificaat Jeugdzorgwerker kunnen zij zich (her)registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd.
 • Professionals die werken onder de cao Jeugdzorg konden tot 1 oktober 2018 nog starten met hun evc branchestandaard Jeugdzorgwerker. Jeugdprofessionals werkzaam onder de cao Jeugdzorg, die al zijn gestart met de evc-procedure volgens de branchestandaard Jeugdzorgwerker, konden tot 31 december 2018 de benodigde documenten aanleveren bij de evc-aanbieder.
 • Professionals werkzaam in het jeugddomein onder andere cao’s dan de cao Jeugdzorg kunnen vanaf 1 oktober 2018 starten met de nieuwe evc-procedure op beroepscompetentieprofiel jeugd- en gezinsprofessionals.

Evc op opleidingsstandaard

Met een evc op opleidingsstandaard wil je jouw kennis en ervaring vastleggen in een (hbo-)diploma. Er wordt gekeken of je op basis van kennis en ervaring de competenties hebt die nodig zijn om het diploma te halen van een specifieke opleiding, in dit geval de hbo-opleiding Social Work met profiel Jeugd. Een ervaringscertificaat dat aangeeft dat alle competenties van dit opleidingsprofiel aangetoond zijn, geeft mogelijk recht op een diploma, mits de examencommissie van de hogeschool het ervaringscertificaat erkent. Alleen met een erkend hbo-bachelor diploma kan je je (her)registreren als jeugd- en gezinsprofessional.

Hoe weet ik of ik me moet registreren?

Bepaalde werkzaamheden in bepaalde situaties moeten worden gedaan door geregistreerde professionals (SKJ of BIG). Dit heet ‘verantwoorde werktoedeling‘.

De werkgever moet ‘verantwoorde hulp’ bieden. Die doet dit door ‘de juiste professional’ (vakbekwaam en toegerust voor de hulp die hij moet verlenen) in te zetten op ‘de juiste plek’. Het doel is dat cliënten hulp krijgen die veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is. De werktoedeling is de verantwoordelijkheid van jouw werkgever. Die kijkt, met de norm van de verantwoorde werktoedeling als leidraad, of registratie nodig is voor het werk dat jij doet.

Wil je dus weten of je je moet registreren? Overleg dit dan met je werkgever.

 

Wat zijn de kosten van registratie bij SKJ?

Aan je registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd zijn kosten verbonden. Met jouw bijdrage bekostigen we de uitvoering van de registratie en de herregistratie en het tuchtrecht.

Zie hier meer informatie over de kosten van een registratie.

Wat is een hsao-diploma?

Een hsao-diploma is een diploma van een van de volgende hbo-bachelor opleidingen in het sociaal-agogisch onderwijs:

 • mwd
 • sph
 • cmv
 • pedagogiek
 • social work ‘oude stijl’
 • toegepaste psychologie
 • creatieve therapie
 • godsdienst pastoraal werk

Hoewel veel hogescholen nog hsao-opleidingen aanbieden, zijn de meeste ook al begonnen met het nieuwe opleidingsprofiel hogere sociale studies (hss). Met een hss-opleiding Social work profiel Jeugd of Pedagogiek profiel Jeugd  kan je je ook registreren bij SKJ. Evenals met:

 • een master Jeugdzorg of
 • een afgerond evc-traject op beroepscompetentieprofiel jeugd- en gezinsprofessional dat verzilverd is met het vakbekwaamheidsbewijs vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional of
 • een afgerond evc-traject op beroepscompetentieprofiel jeugdzorgwerker, dat is verzilverd met een branchecertificaat jeugdzorgwerker
Ik heb een mbo-diploma of ik heb geen diploma. Kan ik mij toch registreren?

Nee, dat kan niet meer. Professionals met een mbo-diploma of geen diploma moesten hun registratieaanvraag vóór 1 april 2018 indienen. Wil je of moet je je toch registreren? Dan dien je eerst een hbo-diploma Social Work profiel Jeugd of Pedagogiek profiel Jeugd te behalen, of een evc-procedure te doorlopen.

Wat is een werkgeversverklaring voor registratie jeugd- en gezinsprofessionals?

Voor registratie als jeugd- en gezinsprofessional heb je in sommige gevallen een werkgeversverklaring nodig. Die wordt door je werkgever ingevuld, maar is niet hetzelfde als een standaard werkgeversverklaring. In een standaard werkgeversverklaring verklaart je werkgever dat jij daar in dienst bent. Je hebt deze verklaring bijvoorbeeld nodig om een woning of hypotheek te kunnen krijgen.

Voor registratie bij SKJ heb je een verklaring nodig waarin je werkgever verklaart dat jij werkt in een functie waarvoor registratie vereist is.

Je kunt een standaard werkgeversverklaring niet gebruiken bij je registratie. Laat je werkgever dus deze werkgeversverklaring invullen.

Werk je als zelfstandige? Gebruik dan de eigen verklaring werkervaring.

Welke werkzaamheden mogen alleen door een geregistreerde professional worden uitgevoerd?

In het Kwaliteitskader Jeugd staat uitgelegd welke werkzaamheden alleen door een geregistreerde professional kunnen worden uitgevoerd. Je kunt, eventueel samen met je werkgever, bepalen of je zulke werkzaamheden doet. Als je als zelfstandige werkt, beoordeel je dit zelf.

Zie hier wie zich moet registreren en lees hier meer over het inzetten van een (niet-)geregistreerd professional.

Wat zijn de registratie-eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals?

Het Kwaliteitsregister Jeugd heeft verschillende kamers. Als je op hbo-niveau in de jeugdhulp of jeugdbescherming werkt, dan registreer je je in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.

Kijk hier voor de registratie-eisen Jeugd- en gezinsprofessionals
Ik beschik over het juiste diploma, maar doe geen werk dat door een geregistreerde professional gedaan moet worden. Heeft het zin om mij te registreren?

Je hoeft je nog niet te registreren. Dat kan je ook doen op het moment dat je werkzaamheden gaat doen waarvoor een geregistreerde professional moet worden ingezet.

Ik heb een passend diploma maar het is ouder dan 5 jaar. Kan ik mij registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals?

Als je diploma ouder is dan 5 jaar op de datum waarop je een registratie aanvraagt, dan moet je eerst aanvullende scholing volgen. Heb je al een baan of zicht op een baan waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet, kijk dan eerst of je onder de situatie 1 of 2 valt (registreren met aanvullende voorwaarden).

Lees meer over aanvullende scholing
Hoe oud mag mijn VOG zijn?
 • Wil je je voor het eerst registreren? Dan mag je VOG op het moment dat je je registratieaanvraag indient niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Ben je vooraangemeld en wil je je registreren in de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals, dan mag je je VOG meenemen zolang deze op het moment dat je je registratieaanvraag indient niet ouder is dan 5 jaar en 3 maanden.
 • Ben je vooraangemeld en wil je je registreren in de kamer Psychologen of Pedagogen, dan geldt het volgende: je kunt je VOG meenemen, als deze op het moment van vooraanmelden niet ouder was dan 3 maanden, en voldeed aan de voorwaarden (zie VOG).
 • Ben je al geregistreerd? Dan mag je VOG niet ouder zijn dan 5 jaar en 3 maanden, gerekend vanaf de eerste indiendatum van je registratieaanvraag.
Waarom moet ik een VOG hebben?

Met een VOG (Verklaring omtrent het gedrag) laat je zien dat jouw gedrag uit het verleden geen belemmering vormt voor het uitvoeren van je functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Iedereen die zich in het Kwaliteitsregister Jeugd wil registreren, moet daarom een VOG overleggen.

Meer informatie over de VOG.

Hoe lang is een registratie geldig?

Je registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is 5 jaar geldig.

Kan ik mij als jeugd- en gezinsprofessional in meerdere registers inschrijven?

Ja, dat kan. De registratie als jeugd- en gezinsprofessional kan echter alleen in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Wanneer je medisch professional bent in de jeugdhulp of jeugdbescherming, ben je waarschijnlijk al geregistreerd in het BIG-register. Het Kwaliteitsregister Jeugd en het BIG-register zijn beiden door de Jeugdwet erkend. Ben je al BIG-geregistreerd dan hoef je je daarom niet ook nog bij SKJ te registreren.

Voor sommige beroepsgroepen bestaat er ook de mogelijkheid van registratie bij Registerplein. Als je werkzaamheden doet die volgens het Kwaliteitskader Jeugd vragen om de inzet van een geregistreerd professional, dan is een registratie bij Registerplein niet voldoende. Of je je (ook) bij Registerplein registreert is een persoonlijke keuze. Registerplein is door de Jeugdwet geen wettelijk erkend register, maar heeft voor jou wellicht om andere redenen toch toevoegde waarde.

Wat is het verschil tussen het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en Registerplein?

Sommige beroepsgroepen hebben ook een beroepsregister bij Registerplein, bijvoorbeeld gezinshuisouders en sociaal werkers. Beroepsregistratie bij Registerplein heeft tot doel om te zorgen dat professionals over voldoende actuele deskundigheid beschikken voor het uitoefenen van hun vak. En ervoor te zorgen dat professionals continu bijleren, zodat zij over actuele deskundigheid blijven beschikken. Deze doelstelling is vergelijkbaar met die van SKJ.

In de Jeugdwet zijn alleen het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en het BIG-register erkend als beroepsregisters. Dit betekent dat, wanneer je bijvoorbeeld als gezinshuisouder of sociaal werker werkzaamheden doet die door een geregistreerde professional moeten worden gedaan, je je (ook) moet registreren als jeugd- en gezinsprofessional bij SKJ. Uw registratie in het beroepsregister bij Registerplein is voor de Jeugdwet dan niet voldoende.

Aan welke eisen moet ik voldoen bij mijn herregistratie als jeugd- en gezinsprofessional?

Als je 5 jaar geregistreerd staat als jeugd- en gezinsprofessional moet je aantonen dat je actief bezig bent geweest met je professionele ontwikkeling. Hier vind je de eisen die gelden voor de herregistratie.

Kan ik tijdens de periode van vooraanmelding gevolgde bij- en nascholing opvoeren in het kader van mijn herregistratie?

Nee, dat kan niet. Het aantal uren deskundigheidsbevordering dat je tijdens jouw periode van herregistratie moet volgen (gemiddeld 12 per jaar, 60 uur over 5 jaar), moet tijdens je periode van herregistratie worden behaald.

Er is één uitzondering. Sommige professionals hebben voor hun herregistratie een aanvullende eis om een door het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geaccrediteerde training professionele standaarden te volgen. Als je tijdens jouw periode van vooraanmelding (of al eerder) een door SKJ geaccrediteerde training professionele standaarden hebt gevolgd, dan hoef je een dergelijke training niet nogmaals te volgen. Je kan ten behoeve van jouw herregistratie het bewijsstuk (een certificaat) uploaden.

Waarvoor gebruik ik mijn portfolio?

Als je geregistreerd bent, kan je inloggen in Mijn SKJ. Daar vind je jouw persoonlijke portfolio. In jouw portfolio kan je bijhouden wat je hebt gedaan op het gebied van deskundigheidsbevordering, reflectie en werkervaring. Ook kan je een foto uploaden en informatie over jouw registratie (bijvoorbeeld een stageverslag) toevoegen aan jouw profiel.

Wat wordt bedoeld met ‘reflectie’ voor jeugd- en gezinsprofessionals?

Voor je herregistratie is het belangrijk dat je kritisch kijkt naar je eigen handelen als professional. Door daar regelmatig op te reflecteren blijf je je bewust van hoe je handelt, welke afwegingen je maakt en hoe je die afwegingen maakt. Meer over reflectie.

Wat moet ik doen als ik door persoonlijke omstandigheden minder of niet gewerkt heb?

Verlenging herregistratieperiode
Voor zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en/of ziekteverlof kan je verlenging van je herregistratieperiode aanvragen. Ook als je andere zwaarwegende redenen hebt waarom je je herregistratie niet tijdig af kunt ronden, kan je een verlengingsaanvraag doen. Klik hiervoor op de button Registratie verlengen in het linker menu in Mijn SKJ. De periode van herregistratie kan met maximaal 2 jaar worden verlengd.

Kun je niet (meer) inloggen, gebruik dan het formulier Aanvraagformulier verlenging herregistratieperiode en stuur dit naar uitstel@skjeugd.nl.

Aanvullend programma
Ben je (tijdelijk) niet werkzaam als jeugd- en gezinsprofessional, bijvoorbeeld omdat je een management- of beleidsfunctie hebt (gehad) of omdat je werkloos bent (geweest), dan kan je wellicht niet voldoen aan de werkervaringseis die nodig is bij herregistratie. Heb je wel 60 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering (scholing) gevolgd, dan is het mogelijk een aanvullend programma te volgen om toch te kunnen herregistreren. Meer informatie: Aanvullend programma voor compensatie onvoldoende werkervaring.

Ik werk met volwassenen, maar die hebben soms ook kinderen. Moet ik mij registreren?

Dat hangt af van jouw werkzaamheden. Voor de hulp en ondersteuning die je biedt aan volwassenen is geen beroepsregistratie nodig. Als je in jouw werk te maken krijgt met jeugdigen, dien je je dus af te vragen of je werkzaamheden doet die om de inzet van een geregistreerde professional vragen. Is het antwoord ja, dan moet je je óf registreren óf ervoor zorgen dat je deze werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van een geregistreerde professional uitvoert óf deze werkzaamheden overdragen aan een geregistreerde collega.

Ik ben schoolmaatschappelijk werker. Moet ik mij registreren?

Dat hangt af van jouw werkzaamheden af. De functie van schoolmaatschappelijk werker wordt op verschillend manieren ingevuld. Als je als schoolmaatschappelijk werker werkzaamheden doet die volgens het Kwaliteitskader Jeugd vragen om de inzet van een geregistreerde professional, dan is registratie noodzakelijk.

Ik werk als thuisbegeleider. Moet ik mij registreren?

De functie van thuisbegeleider wordt op verschillende niveaus ingevuld. Als je als thuisbegeleider op hbo-niveau werkzaam bent en werkzaamheden doet die volgens het Kwaliteitskader Jeugd om de inzet van een geregistreerde professional vragen, dan is registratie noodzakelijk.

Ik werk als jongerenwerker. Moet ik mij registreren?

Dat hangt af van jouw werkzaamheden. Als u zich als jongerenwerker richt op collectieve voorzieningen of preventie, dan hoef je je niet te registreren. Als je je richt op individuele jeugdigen (al dan niet in groepsverband), op hbo-niveau werkzaam bent én werkzaamheden doet die volgens het Kwaliteitskader Jeugd om de inzet van een geregistreerde professional vragen, dan moet je je wél registreren.

Ik werk als begeleider in de gehandicaptenzorg. Moet ik mij registreren?

Dat hangt af van jouw werkzaamheden. Begeleiders in de gehandicaptenzorg bieden doorgaans niet alleen jeugdhulp. Jeugdigen in de gehandicaptenzorg maken bijvoorbeeld (ook) gebruik van zorg die wordt gefinancierd uit de Wet langdurige zorg. In de praktijk van de zorg zijn deze groepen jeugdigen niet van elkaar gescheiden, maar zitten zij samen in één groep. Het is daarom niet altijd makkelijk te bepalen of jouw werkzaamheden onder de Jeugdwet vallen en beroepsregistratie verplicht is of niet.

Voor begeleiders in de gehandicaptenzorg geldt dat zij zich moeten registreren als zij op hbo-niveau werkzaam zijn, en werkzaamheden uitvoeren die volgens het Kwaliteitskader Jeugd door een geregistreerde professional moeten worden gedaan. Dat geldt ook als je je hier maar voor een deel van jouw werk mee bezig houdt.

Ik volg een hbo-opleiding sociaal juridische dienstverlening. Kan ik mij registreren?

Met dit diploma kan je je niet direct registreren als jeugd- en gezinsprofessional. De registratie-eis is een diploma bachelor Sociaal Werk profiel Jeugd, óf een diploma bachelor Pedagogiek met profiel Jeugd, óf een getuigschrift Master Jeugdzorg. Vóór registratie zou je dus eerst een van deze opleidingen af moeten ronden.  Een andere mogelijkheid kan wellicht het volgen van een maatwerktraject aanvullende scholing bij een hogeschool zijn. Heb je al relevante werkervaring opgedaan (bijvoorbeeld tijdens je stage) dan kan je mogelijk ook kiezen voor een evc-traject.

Ik ben gedragswetenschapper en werkzaam op een wo-functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Kan ik mij registreren?

Ja, dat kan. Als gedragswetenschapper (wo-psycholoog of -orthopedagoog) kan je je registreren in de kamer psychologen of pedagogen in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) op het voor jou toepasselijke vakbekwaamheidsniveau. Voor meer informatie kijk op deze website bij Registratie psychologen of Registratie pedagogen, of de brochure Beroepsregistratie voor gedragswetenschappers.

Ik heb een wo-opleiding afgerond en ik wil gaan werken op hbo-niveau. Kan ik mij registreren als jeugd- en gezinsprofessional?

Er zijn 2 mogelijkheden om je alsnog te registreren wanneer je niet (direct aan de eisen voldoet):

Master psychologie of orthopedagogiek
Heb je een master psychologie of orthopedagogiek en wil je je registreren als jeugd- en gezinsprofessional, dan dien je eerst een geaccrediteerd praktijkprogramma te doorlopen. Jouw werkgever stelt dit programma samen en laat deze accrediteren door SKJ. Het inwerkprogramma moet bepaalde onderdelen bevatten; wanneer je kunt aantonen dat dit inwerkprogramma volgens jou en je werkgever met een positief resultaat is afgerond, dan kan je je registreren als jeugd- en gezinsprofessional.

Meer informatie: Praktijkprogramma

Andere wo-opleiding
Heb je een andere wo-opleiding afgerond? Dan kun je kiezen voor een evc-traject (erkenning eerder verworven competenties) of de hbo-opleiding hss Sociaal Werk profiel Jeugd of Pedagogiek.

Kan ik mij met een buitenlands diploma registreren als jeugd- en gezinsprofessional?

Om voor registratie in aanmerking te komen, moet het EP-Nuffic concluderen dat je gevolgde opleiding gelijkwaardig is aan een relevante Nederlandse opleiding op hbo-niveau.

Als het Nuffic concludeert dat jouw diploma gelijkwaardig is aan een hbo-bachelor diploma, kun je je registreren na het afronden van één van de volgende opties, afhankelijk van de in het buitenland gevolgde opleiding:

 • een maatwerktraject aanvullende scholing
 • een geaccrediteerd praktijkprogramma
 • een evc-procedure
 • een hbo-opleiding Social Work profiel Jeugd

Als je je registratieaanvraag indient, ontvang je van ons een advies over de mogelijke opties.

Wat heb je nodig voor je registratieaanvraag

 • je diploma en eventueel supplement
 • het document van Nuffic
 • een werkgeversverklaring
 • een recent cv
 • een VOG niet ouder dan 3 maanden
Welke registratie-eisen gelden bij de profielen SW Zorg en Welzijn & Samenleving?

Ik heb een diploma Social Work profiel Zorg of een diploma Social Work Welzijn & Samenleving. Ik doe werkzaamheden (of ga die doen) waarvoor een registratie verplicht is. Welke registratie-eisen gelden voor mij?

Voor registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd vormt het diploma hss SW profiel Jeugd ‘de lat’. Afhankelijk van het curriculum dat je hebt doorlopen, waaronder jouw scriptie en stage(s), dien je maximaal 45 EC aanvullend onderwijs volgen om je te kunnen registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd. Dit heeft te maken met de aard van de werkzaamheden die alleen door een geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional uitgevoerd mogen worden. Je kan bij jouw opleiding nagaan welke aanvullende scholing je precies moet volgen.

Heb je al een baan of zicht op een baan waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet, dan kun je je direct registreren. Kijk voor meer informatie op Registratie-eisen tot en met 31 december 2023

Registreren via de hardheidsclausule

Jeugd- en gezinsprofessionals
Wil je je registreren als jeugd- en gezinsprofessional, maar voldoe je niet aan de registratie-eisen en val je ook niet onder de vernieuwde overgangsregeling? En zijn de gevolgen hiervan in ernstige mate onevenredig in verhouding tot de strekking van het registratiereglement en de daarmee te dienen doelen? Dan kan de registratiecommissie besluiten af te wijken van de inhoud van het reglement. Is dit op jou van toepassing dan kun je een beroep doen op de hardheidsclausule. Dit kan digitaal; maak een account aan in Mijn SKJ en volg de stappen.

Psychologen/(ortho)pedagogen
Wil je je registreren als master-psycholoog of -(ortho)pedagoog en voldoe je niet precies aan de registratie-eisen? Vul dan onderstaand formulier in.

Aanvraagformulier voor registratie master-psycholoog of -orthopedagoog via de hardheidsclausule
Moet een vaktherapeut SKJ-geregistreerd zijn?

Dat hangt ervan af. Een vaktherapeut die werkzaam is als (vrijgevestigde) vaktherapeut hoeft en kan zich niet registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd. Deze vaktherapeut kan wel worden ingezet op basis van de ‘tenzij-bepaling’ uit de Jeugdwet: als men aannemelijk kan maken dat de kwaliteit van hulp niet nadelig wordt beïnvloed of dat deze juist gediend is met de inzet van een andere professional. Een manier om dit aannemelijk te maken, en de specifieke vakbekwaamheid van een vaktherapeut te onderbouwen, is registratie in het Register Vaktherapie. Kan aannemelijk gemaakt worden, dat de kwaliteit van hulp niet nadelig wordt beïnvloed of juist gediend is bij het inzetten van een vaktherapeut, dan kan deze vaktherapeut ook ingezet worden bij complexe problematiek. Lees meer op de website van de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen).

Een als vaktherapeut opgeleide professional die werkzaam is als jeugd- en gezinsprofessional (dus níet als vaktherapeut) moet wél SKJ-geregistreerd zijn.

Moeten professionals die werken in een wijkteam waar hulp verleend wordt aan mensen van alle leeftijden zich ook registreren?

Professionals die toeleiden naar jeugdhulp en jeugdbescherming of de toegang hiertoe vormen, moeten in beginsel geregistreerde professionals zijn. Wie werkt in een wijkteam, maar niet met kinderen of jongeren, hoeft zich niet te registreren. Als de professional werkt met alle doelgroepen, dan is beroepsregistratie wel nodig.

Kan ik met het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker aan de slag in de jeugdhulp?

Ja, dat kan. Te allen tijde geldt dat de werkgever in acht moet nemen dat jouw kennis en vaardigheden passen bij de taken die aan jou worden toebedeeld.

Ik ga met zwangerschapsverlof of ben langdurig ziek, wat nu?

Voor zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en/of ziekteverlof kan je verlenging van je herregistratieperiode aanvragen. Ook als je andere zwaarwegende redenen hebt waarom je je herregistratie niet tijdig af kunt ronden, kan je een verlengingsaanvraag doen. Klik hiervoor op de button Registratie verlengen in het linker menu in Mijn SKJ. De periode van herregistratie kan met maximaal 2 jaar worden verlengd.

Kan je niet (meer) inloggen, gebruik dan het formulier Aanvraagformulier verlenging herregistratieperiode en stuur dit naar uitstel@skjeugd.nl.

Wat is ‘overige deskundigheidsbevordering’ bij jeugd- en gezinsprofessionals?

In de categorie Overige deskundigheidsbevordering kan je activiteiten uploaden die niet onder formeel of informeel leren vallen, maar die je toch in je activiteitenoverzicht wil plaatsen. Deze tellen niet mee voor je herregistratie en worden ook niet beoordeeld.