Registratie als psycholoog

Deze pagina vertelt je aan welke eisen je moet voldoen om je bij SKJ te registreren als psycholoog. De eisen verschillen voor master-psychologen en kinder- en jeugdpsychologen. Sommige eisen hangen ook af van je werkervaring. Kies hieronder wat op jou van toepassing is. 

Bij Links & Downloads vind je de benodigde formulieren voor je registratie.

Master-psychologen

Dit heb je nodig voor je registratie:

 • Diploma masteropleiding psychologie met jeugdvakkenpakket of een master- of doctoraaldiploma van een naar het oordeel van het bestuur SKJ gelijkgestelde universitaire opleiding. Een jeugdvakkenpakket bevat globaal de volgende onderdelen:
  • ontwikkelingspsychologie/levenslooppsychologie
  • neuropsychologie/psychofysiologie/functieleer
  • ontwikkelingspsychopathologie/gedragsstoornissen
  • een praktijkstage in een voorziening voor kinderen en/of jeugdigen
 • Diploma propedeuse met vakkenlijst
 • Basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP
 • Verklaring vooropleiding
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), niet ouder dan 3 maanden
 • Als je als zelfstandige werkt: uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden

Werkgeversverklaring

In sommige gevallen heb je voor je registratie ook een werkgeversverklaring nodig:

 • Heb je geen jeugdvakkenpakket? Dan vragen we een werkgeversverklaring of (als je zelfstandige bent) een eigen verklaring dat je minimaal 2 jaar fulltime (of het equivalent in uren) werkervaring hebt met kinderen en jeugd.
 • Heb je meer dan 5 jaar of 3648 uur werkervaring? Dan vragen we dat je deze werkervaring aantoont met een werkgeversverklaring of (als je zelfstandige bent) een eigen verklaring.
Meer informatie en downloads

Kinder- en jeugdpsychologen

Je kunt je op verschillende manieren registreren als kinder- en jeugdpsycholoog:

 • op basis van je registratie als K&J psycholoog NIP
 • als GZ-psycholoog (Wet BIG)
 • op basis van een afgeronde postmasteropleiding
 • op basis van een afgerond individueel registratietraject.

5 jaar na je registratie volgt de eerste herregistratie.

Hieronder zie je welke registratie-eisen voor jou van toepassing zijn.

K&J psycholoog NIP

 • Bewijs van registratie als K&J psycholoog NIP
 • Minimaal 12 uur per week werkzaam als kinder- en jeugdpsycholoog, aan te tonen met een werkgeversverklaring of eigen verklaring
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), niet ouder dan 3 maanden
 • Als je als zelfstandige werkt: bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden

GZ-psycholoog BIG

 • Bewijs van registratie als GZ-psycholoog in het BIG-register
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring in het jeugddomein (minimaal 12 uur per week), aan te tonen met een werkgeversverklaring of eigen verklaring
 • VOG niet ouder dan 3 maanden
 • Indien zelfstandig: bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden

Afgeronde geaccrediteerde postmasteropleiding (schoolpsycholoog)

 • Diploma van de geaccrediteerde postmasteropleiding
 • Sinds het voltooien van de opleiding minimaal 12 uur per week werkzaam in het jeugddomein, aan te tonen met een werkgeversverklaring of eigen verklaring
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), niet ouder dan 3 maanden
 • Als je als zelfstandige werkt: bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden

Geaccrediteerde postmasteropleidingen
Er zijn twee geaccrediteerde postmasteropleidingen tot schoolpsycholoog:

Afgerond individueel opleidingstraject

 • Verklaring van afronding opleidingstraject van het NIP
 • Werkgeversverklaring of eigen verklaring die je aan het eind van het traject hebt ingediend bij het NIP
 • VOG, niet ouder dan 3 maanden
 • Als je als zelfstandige werkt: bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden
Meer informatie en downloads

Gedragswetenschapper Nina Draaisma over professionalisering in de jeugdzorg

FAQ

Wat is de titel van mijn registratie?

Het Kwaliteitsregister Jeugd bestaat uit 3 kamers, waarin in totaal 7 verschillende registraties mogelijk zijn. De titels van deze registraties zijn als merk geregistreerd. De titels zijn:

 • Jeugd- en gezinsprofessional SKJ
 • Jeugdzorgwerker SKJ
 • Master-psycholoog SKJ
 • Master-orthopedagoog SKJ
 • Master-pedagoog SKJ
 • Kinder- en jeugdpsycholoog SKJ
 • Postmaster-orthopedagoog SKJ
Hoe weet ik of ik me moet registreren?

Bepaalde werkzaamheden in bepaalde situaties moeten worden gedaan door geregistreerde professionals (SKJ of BIG). Dit heet ‘verantwoorde werktoedeling‘.

De werkgever moet ‘verantwoorde hulp’ bieden. Die doet dit door ‘de juiste professional’ (vakbekwaam en toegerust voor de hulp die hij moet verlenen) in te zetten op ‘de juiste plek’. Het doel is dat cliënten hulp krijgen die veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is. De werktoedeling is de verantwoordelijkheid van jouw werkgever. Die kijkt, met de norm van de verantwoorde werktoedeling als leidraad, of registratie nodig is voor het werk dat jij doet.

Wil je dus weten of je je moet registreren? Overleg dit dan met je werkgever.

 

Wat zijn de kosten van registratie bij SKJ?

Aan je registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd zijn kosten verbonden. Met jouw bijdrage bekostigen we de uitvoering van de registratie en de herregistratie en het tuchtrecht.

Zie hier meer informatie over de kosten van een registratie.

Aan welke eisen moet een supervisor van psychologen/orthopedagogen voldoen?

Supervisie van master-orthopedagogen en -psychologen wordt gegeven door een supervisor op postmasterniveau. Dat is:

 • een erkend NIP/NVO-supervisor, of
 • een als postmaster geregistreerde professional bij SKJ met minimaal 5 jaar werkervaring als zodanig, of
 • een NVO-OG, K&J-NIP of GZ-psycholoog, met minimaal 5 jaar werkervaring als zodanig.

Je mag met je supervisor geen directe werkrelatie hebben, je supervisor mag niet je leidinggevende zijn en jij en je supervisor mogen geen familie zijn.

Als ik mij via SKJ opgeef voor het opleidingstraject tot postmaster, moet ik dan lid zijn van het NIP of de NVO?

Ben je geregistreerd als master-psycholoog SKJ of -orthopedagoog SKJ en geef je je op voor het opleidingstraject tot postmaster (kinder- en jeugdpsycholoog SKJ of postmaster-orthopedagoog SKJ), dan is lidmaatschap van de beroepsvereniging niet noodzakelijk.

Hoe lang is een registratie geldig?

Je registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is 5 jaar geldig.

Ik ben gedragswetenschapper en werkzaam op een wo-functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Kan ik mij registreren?

Ja, dat kan. Als gedragswetenschapper (wo-psycholoog of -orthopedagoog) kan je je registreren in de kamer psychologen of pedagogen in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) op het voor jou toepasselijke vakbekwaamheidsniveau. Voor meer informatie kijk op deze website bij Registratie psychologen of Registratie pedagogen, of de brochure Beroepsregistratie voor gedragswetenschappers.

Registreren via de hardheidsclausule

Jeugd- en gezinsprofessionals
Wil je je registreren als jeugd- en gezinsprofessional, maar voldoe je niet aan de registratie-eisen en val je ook niet onder de vernieuwde overgangsregeling? En zijn de gevolgen hiervan in ernstige mate onevenredig in verhouding tot de strekking van het registratiereglement en de daarmee te dienen doelen? Dan kan de registratiecommissie besluiten af te wijken van de inhoud van het reglement. Is dit op jou van toepassing dan kun je een beroep doen op de hardheidsclausule. Dit kan digitaal; maak een account aan in Mijn SKJ en volg de stappen.

Psychologen/(ortho)pedagogen
Wil je je registreren als master-psycholoog of -(ortho)pedagoog en voldoe je niet precies aan de registratie-eisen? Vul dan onderstaand formulier in.

Aanvraagformulier voor registratie master-psycholoog of -orthopedagoog via de hardheidsclausule
Ik heb geen basisaantekening (psycho)diagnostiek

Heb je de basisaantekening (psycho)diagnostiek niet behaald tijdens je studie, dan kan je je toch registreren bij SKJ op masterniveau. Je dient dan voor het ontbreken van de basisaantekening te compenseren tijdens de herregistratieperiode. Dat doe je door je supervisor te laten verklaren dat je 3 casusverslagen hebt geschreven, en dat deze als voldoende zijn beoordeeld. De supervisor houdt daarbij als leidraad aan de Richtlijn Casuïstiek Basisaantekening Diagnostiek van de NVO of de richtlijnen casusverslagen BAPD van het NIP (hoofdstuk 3). Je kunt eventueel ook casusverslagen gebruiken die je al eerder hebt geschreven; dit is ter beoordeling aan de supervisor. De casusverslagen kunnen (bij steekproef) door de registratiecommissie worden opgevraagd bij de supervisant.

Nota bene: deze verklaring van de supervisor dient ter compensatie voor het ontbreken van de basisaantekening; het is niet zo dat je met deze verklaring alsnog de aantekening krijgt. Heb je de basisaantekening (psycho)diagnostiek nodig voor een ander doel, overweeg dan de reguliere NIP- of NVO-route te volgen om deze alsnog te behalen.

Is er verschil tussen (her)registratie-eisen op postmasterniveau van NIP, NVO en SKJ?

Op dit moment zijn de (her)registratie-eisen op postmasterniveau gelijk.