Accreditatie van scholing voor jeugd- en gezinsprofessionals

Aanbieders van een opleiding, training of cursus voor jeugd- en gezinsprofessionals kunnen de scholing aanbieden voor accreditatie bij SKJ. De scholing dient te voldoen aan de definitie van deskundigheidsbevordering, zoals deze in het accreditatiereglement is opgenomen:

“Deskundigheidsbevordering is gericht op de professionele ontwikkeling van de jeugd- en gezinsprofessional. Deskundigheidsbevordering is gericht op het minimaal op het niveau van de beroepsopleiding actueel houden van de vakkennis, en draagt daarmee bij aan het kunnen hanteren van de professionele opgaven die de jeugd- en gezinsprofessional in de beroepspraktijk tegenkomt.”

Om voor accreditatie in aanmerking te komen dient de deskundigheidsbevorderende activiteit te voldoen aan in ieder geval de volgende inhoudelijke criteria:

 1. De scholing is gericht op de professionele ontwikkeling van de jeugd- en gezinsprofessionals.
 2. De scholing is gericht op het actueel houden van de vakkennis op minimaal hbo-niveau.
 3. De inhoud van de scholing heeft voor minimaal 30% specifiek betrekking op (ouders/verzorgers van) kinderen/jongeren en/of mensen in een afhankelijkheidsrelatie en/of systemische problematiek en/of intergenerationele problematiek.
 4. De scholing is gebaseerd op relevante, actuele, valide en betrouwbare vakkennis.
 5. De uitvoerende opleiders/trainers beschikken over:
  • voldoende didactische vaardigheden
  • kennis en ervaring m.b.t. (hulp aan) kinderen, jongeren en ouders
  • expertise en eventuele licenties m.b.t. het onderwerp van de scholing

Onder de link vind je de lijst van competenties jeugd- en gezinsprofessionals. Jouw scholing, training of cursus dient minimaal 1 van deze competenties te versterken.

Competentieprofiel hbo-professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming

NIP/NVO scholing mag ook

Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen ook door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie. Is een bij- of nascholing al geaccrediteerd bij NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) of NVO, dan hoeft dat niet ook nog bij SKJ. De scholing moet dan geaccrediteerd zijn voor herregistratie, én voor een van de volgende registraties:

 • Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-Generalist, NVO Basis-Orthopedagoog, NVO Basis-Pedagoog
 • Master-psycholoog SKJ, master orthopedagoog SKJ, master-pedagoog SKJ
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog SKJ
 • Postmaster-orthopedagoog SKJ

Het geaccrediteerde aanbod voor psychologen en pedagogen vind je in de scholingsagenda van SKJ of de NIP/NVO scholingsagenda. Omdat in de scholingsagenda van SKJ ook scholing voor jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals staat, kun je het beste eerst filteren op ‘psychologen’ of ‘pedagogen’.

Let op: psychologen en (ortho)pedagogen kunnen voor hun herregistratie geen SKJ-geaccrediteerde scholing opvoeren!

Zo werkt accreditatie

Wil je een bij- of nascholingsactiviteit voor jeugd- en gezinsprofessionals door SKJ laten accrediteren, dan kan dat door een account aan te maken via Account aanmaken voor opleiders. Na autorisatie van het account kun je de accreditatieaanvraag indienen.

Je kunt accreditatie aanvragen voor een termijn van 1 of 3 jaar. Onder Opleidingsbeheer in Mijn SKJ kun je de verschillende uitvoeringen binnen de vastgestelde accreditatietermijn toevoegen.

Let op: Een accreditatieaanvraag moet ingediend én beoordeeld zijn vóórdat de deelnemers starten met de opleiding, training of cursus. De beoordelingstermijn van een accreditatieaanvraag is 8 weken.

Verlengen van accreditatie
Als je jouw accreditatieperiode wilt verlengen, dien je een nieuwe accreditatieaanvraag in. Het is hierbij van belang alle bijbehorende recente informatie en documenten toe te voegen aan deze nieuwe aanvraag.

Wil je dat de accreditatieperiode van deze nieuwe aanvraag aansluit op de vorige periode? Dan verzoeken wij je de aanvraag tijdig in te dienen. De datum waarop je de accreditatieaanvraag indient, moet vóór de vervaldatum van de vorige accreditatieperiode liggen. Je dient dus te zorgen voor een aaneengesloten periode.

Kosten en termijnen

Er zijn 2 accreditatietermijnen voor opleidingen en trainingen. Het tarief van een accreditatie is € 130,68 voor een periode van 1 jaar, en € 266,20 voor een periode van 3 jaar. Deze bedragen zijn inclusief btw.

Accreditatiereglement

Het accreditatiereglement regelt de accreditatie van de bij- en nascholingsactiviteiten voor de (her)registratieregeling jeugd- en gezinsprofessional SKJ. Geaccrediteerde bij- en nascholingsactiviteiten maken deel uit van de vereisten op het gebied van cursorisch onderwijs zoals vastgesteld in de (her)registratieregeling.

In het accreditatiereglement staat informatie over onder andere de accreditatieprocedure, jouw verplichtingen als aanvrager (na- en bijscholingsinstelling) en de wijze waarop accreditatieaanvragen worden beoordeeld.

Het nieuwe accreditatiereglement (versie 2.0)  is vastgesteld door het bestuur van SKJ en gaat per 1 april 2022 in, voor 1 april 2022 geldt accreditatiereglement versie 1.5.

Lees hier het accreditatiereglement, versie 2.0

Accreditatiecommissie

De accreditatiecommissie SKJ beoordeelt aanvragen van aanbieders van bij- en nascholingen voor opname in de scholingsagenda. Daarbij kijkt de commissie onder meer naar niveau, inhoud en opbouw van het programma. Aan de hand van het accreditatiereglement bepaalt de commissie of de aanvraag wordt gehonoreerd. Deelnemers aan de scholing kunnen de toegekende punten toevoegen aan hun digitale dossier, zodat de punten meetellen voor hun herregistratie.

Accreditatiecommissie
In samenwerking met BPSW, Sociaal Werk Nederland, VGN en GGZ Nederland is onlangs een accreditatiecommissie samengesteld. Hierin hebben zitting:

H.J.M. (Han) Spanjaard – Spanjaard Development & Training (voorzitter)
S.J.J. (Sander) Driessen – Driessen MC&A Mediation / Management, Coördinatie / Consultancy en advies
J.W.M.S. (Hans) Timmerman – Jeugdbescherming Brabant
Mw. M. (Marieke) Verhappen – Adviesteam Raad voor de Kinderbescherming
Mw. K. (Karen) van der Zande-Loos – Gedragsdeskundige bij Middin
Mw. M.A. (Anita) Verstegen – Opleider HAN Jeugd en Sociaal domein

De accreditatiecommissie beoordeelt aanvragen in het kader van de registratie jeugd- en gezinsprofessional SKJ.

Nevenfuncties
Het registreren van nevenfuncties is van belang om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. Hieronder vindt u het overzicht van hoofd- en nevenfuncties van de leden van de accreditatiecommissie.

Account aanmaken voor opleiders

Klik hier als u als opleidingsaanbieder een nieuw account aan wilt maken. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Digitaal punten toekennen

Opleiders kunnen de punten van door SKJ geaccrediteerde scholing via een Excel bestand toevoegen aan het dossier van jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Je moet bij de accreditatieaanvraag wel aangegeven hebben dat er digitaal punten worden toegekend. Voor psychologen en (ortho)pedagogen is het digitaal toekennen van punten (nog) niet mogelijk.

Zo ga je te werk:

 • Via Mijn SKJ in het opleidersaccount kun je punten invoeren voor deelnemers aan scholingen, trainingen e.d. Dit kan alleen voor jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Dus niet voor pedagogen en psychologen.
 • Wil je punten invoeren via een excelbestand, dan is het heel belangrijk dat je precies de kolommen invult zoals gevraagd wordt. Ook moeten de gevraagde kolommen allemaal gevuld zijn, echter niet helemaal tot onderaan het werkblad. Anders lukt de import van gegevens niet of niet volledig.

FAQ

Wat zijn de kosten van accreditatie?

Er zijn 2 accreditatietermijnen voor opleidingen en trainingen voor jeugd- en gezinsprofessionals en jeugdzorgwerkers. De kosten voor accreditatie zijn € 130,68 voor een periode van 1 jaar, en € 266,20 voor een periode van 3 jaar. Deze bedragen zijn inclusief btw.

Mag ik het logo van SKJ gebruiken?

Als opleider of geregistreerde professional kun je het SKJ-logo gebruiken. Zie hier meer informatie over het logo.

Wij hebben aangegeven een papieren certificaat uit te brengen, maar geven toch de voorkeur aan het digitaal punten toekennen. Kan dit worden teruggedraaid?

Ja dat kan, mits er nog geen papieren certificaat is uitgegeven. Je dient hiervoor een verzoek te mailen naar accreditaties.

Kan ik als gedragswetenschapper SKJ-geaccrediteerde scholing gebruiken voor mijn herregistratie?

Gedragswetenschappers kunnen enkel NIP/NVO geaccrediteerde scholing gebruiken voor hun herregistratie bij SKJ. Master-orthopedagogen en -psychologen kunnen in hun tweede herregistratieperiode niet-geaccrediteerde scholing uploaden onder Overige deskundigheidsbevordering (vrije ruimte). Deze scholing dient wel op minimaal WO-masterniveau en inhoudelijk relevant te zijn.

Na het aanmaken van een nieuwe cursus, kan ik deze nog niet vinden in de scholingsagenda. Klopt dit?

Wanneer je net een nieuwe cursus hebt aangemaakt, kan het zo zijn dat deze nog niet direct zichtbaar is in de scholingsagenda. Als het langer dan een dag duurt, verzoeken wij je om contact met ons op te nemen.

Hoe dien ik een accreditatieaanvraag voor een praktijkprogramma (voorheen inwerkprogramma) in?

Via het werkgeversaccount kan je een accreditatieaanvraag voor een praktijkprogramma indienen.

Lees meer: Praktijkprogramma (inwerkprogramma)

Waar zijn de voorwaarden van het praktijkprogramma te vinden?

We maken (een klein) onderscheid tussen het praktijkprogramma (inwerkprogramma) voor wo-opgeleide en hbo-opgeleide professionals.

Voor meer informatie: Praktijkprogramma (inwerkprogramma).

Moet ik als opleider mijn door NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)/NVO geaccrediteerde scholing ook bij SKJ laten accrediteren?

Nee, dat hoeft niet. Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)/NVO geaccrediteerde scholing opvoeren voor hun herregistratie. De scholing moet dan geaccrediteerd zijn voor herregistratie, én voor een van de registraties die te zien zijn in onderstaande afbeelding:

Een door NIP/NVO geaccrediteerd referaat, conferentie, symposium, congres wordt bij SKJ gezien als informeel leren activiteit.

Wat is geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor jeugd- en gezinsprofessionals?

Voor jouw herregistratie als jeugd- en gezinsprofessional is het van belang dat je aan deskundigheidsbevordering doet die bijdraagt aan het actueel houden van jouw vakkennis. De kwaliteit van scholingen, trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering wordt daarom vooraf getoetst. Alle geaccrediteerde deskundigheidsbevordering is te vinden op deze site.

Als de deskundigheidsbevorderingsactiviteit voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld, wordt deze geaccrediteerd. De aanbieder van de deskundigheidsbevordering vraagt vooraf accreditatie aan. Dat kan ook de werkgever zijn als het een interne scholing betreft.

Om voor accreditatie in aanmerking te komen, wordt gekeken of de deskundigheidsbevordering voldoet aan de definitie.

Deskundigheidsbevordering is gericht op de professionele ontwikkeling van de jeugd- en gezinsprofessional. Deskundigheidsbevordering is gericht op het minimaal op het niveau van de beroepsopleiding actueel houden van de vakkennis, en draagt daarmee bij aan het kunnen hanteren van de professionele opgaven die de jeugd- en gezinsprofessional in de beroepspraktijk tegenkomt.

Daarnaast dient de deskundigheidsbevorderende activiteit te voldoen aan in ieder geval de volgende inhoudelijke criteria:

 1. De scholing is gericht op de professionele ontwikkeling van de jeugd- en gezinsprofessionals.
 2. De scholing is gericht op het actueel houden van de vakkennis op minimaal hbo-niveau.
 3. De inhoud van de scholing heeft voor minimaal 30% specifiek betrekking op (ouders/verzorgers van) kinderen/jongeren en/of mensen in een afhankelijkheidsrelatie en/of systemische problematiek en/of intergenerationele problematiek.
 4. De scholing is gebaseerd op relevante, actuele, valide en betrouwbare vakkennis.
 5. De uitvoerende opleiders/trainers beschikken over:
  • voldoende didactische vaardigheden
  • kennis en ervaring m.b.t. (hulp aan) kinderen, jongeren en ouders
  • expertise en eventuele licenties m.b.t. het onderwerp van de scholing

Onder de link vind je de lijst van competenties jeugd- en gezinsprofessionals. Jouw scholing, training of cursus dient minimaal 1 van deze competenties te versterken.

Competentieprofiel hbo-professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming
Hoe verleng ik als opleider mijn accreditatie?
 • Voor een accreditatie met een geldigheid van 1 jaar, kan een verlenging aangevraagd worden voor maximaal twee jaar. De aanvrager verklaart dat de ingediende aanvraag tot verlenging ongewijzigd is ten opzichte van de oorspronkelijke accreditatieaanvraag.
 • Indien de activiteit is gewijzigd ten opzichte van de eerdere aanvraag, moet de aanvrager een nieuwe accreditatieaanvraag indienen.
 • Na een accreditatie met een geldigheid van in totaal 3 jaar, kan geen verlenging aangevraagd worden. Wel kan een nieuwe accreditatieaanvraag ingediend worden.
 • De aanvrager houdt bij een verlenging rekening met de beoordelingstermijn van 8 weken en zorgt daarmee zelf voor een aaneengesloten accreditatieperiode.
Kan ik als opleider in Mijn SKJ punten toekennen aan deelnemers van scholing?

Voor scholingen die zijn geaccrediteerd door SKJ is het mogelijk om via ‘Mijn SKJ’ punten toe te kennen aan professionals die geregistreerd staan in de kamer Jeugdzorgwerkers of Jeugd- en gezinsprofessionals. Deze punten komen direct als goedgekeurde scholing in het dossier van de deelnemers. Je kan dit alleen doen als je op het aanvraagformulier ‘digitaal punten toekennen’ hebt aangevinkt.

 

Is het verplicht om e-learning af te sluiten met een toets?

Ja, e-learning moet met een toets afgesloten worden om in aanmerking te komen voor accreditatie.

Welke toetsen zijn valide?

Valide toetsen zijn:

 • Tentamens met surveillance, open vragen
 • Tentamens met surveillance, gesloten vragen
 • Thuisopdracht of take-home toets
 • Scriptie
 • Presentatie
 • Assessment
 • Onderzoeksrapport

De toetsen zijn alleen valide wanneer de toets is beoordeeld. Dit betekent dat de toets beoordeeld moet zijn door de docent/trainer/begeleider (dus geen zelfbeoordeling of peerbeoordeling door collega-studenten).

Wat moet er op een certificaat staan?

Het certificaat dient de volgende gegevens te bevatten:

 1. Naam van de deelnemer
 2. Naam van de scholing
 3. Datum van afronding
 4. Het accreditatienummer
 5. Aantal toegekende accreditatiepunten
 6. Logo opleidende organisatie
 7. Handtekening van de opleider
Gaat accreditatie bij SKJ ook via PE-online?

Nee, SKJ werkt niet met PE-online. Je kan op de website van SKJ een opleidersaccount aanmaken. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Via dit account kun je opleidingen indienen voor accreditatie.