Wat doet het College van Toezicht?

 

SKJ heeft een College van Toezicht dat is belast met tuchtrechtspraak in eerste aanleg. Het College van Toezicht kan bij gegronde klachten tuchtmaatregelen opleggen. In dit filmpje wordt een tuchtzitting nagespeeld, waarbij een zogeheten groot college is samengesteld, zoals bepaald in art. 4.8 van het Tuchtreglement.

In het Tuchtreglement kun je onder andere vinden hoe de bevoegdheid tot het treffen van disciplinaire maatregelen en de verdere gang van zaken geregeld zijn.

Lees meer in het Tuchtreglement

Klacht indienen

Denk je als ouder of jongere dat de geregistreerde jeugdprofessional bij wie je in behandeling bent, de tuchtnorm heeft geschonden? Dan kun je een klacht indienen. Ook een minderjarige van 16 jaar of ouder mag een klacht indienen. Ben je jonger dan 16? Dan kun je alleen een klacht indienen als je ouders/verzorgers de klacht onderschrijven. Het bestuur van SKJ stelt regels vast over de samenstelling van het College van Toezicht, over de tuchtrechtelijke maatregelen, de manier waarop klachten worden behandeld en over alles wat verder nodig is voor een behoorlijke tuchtrechtspraak.

Klachtrecht en tuchtrecht

Je kunt een klacht indienen bij de instelling waar jouw behandelaar werkt. Bijvoorbeeld als je het niet eens bent met de gang van zaken rond de hulpverlening (klachtrecht). Als je denkt dat de behandelaar niet professioneel juist heeft gehandeld, dan kun je ook een klacht indienen bij het College van Toezicht (tuchtrecht). Het College onderzoekt eerst of de klacht gegrond is. Is de klacht gegrond dan bekijkt het College van Toezicht of er volgens de tuchtrechtnorm een maatregel moet worden opgelegd.

Lees meer over het verschil tussen tuchtrecht en klachtrecht

Leden

Het College van Toezicht bestaat uit leden met verschillende achtergronden. Zo heeft het College rechtsgeleerde leden, van wie een ook voorzitter is, maar ook leden voor elk van de categorieën van jeugdprofessionals. Ook maken plaatsvervangende (rechtsgeleerde) leden deel uit van het college.

SKJ kan beroepsgenoten zowel in het College van Toezicht als in het College van Beroep indelen. Uiteraard zullen zij niet in een College van Beroep worden ingedeeld als zij dezelfde zaak al in Toezicht hebben beoordeeld.

Juristen
Mw. mr. E.M. (Eveline) Jacquemijns, voorzitter
Mw. mr. A.M. (Annette) van Riemsdijk, voorzitter
Dhr. mr. R. (Ronald) Orie, voorzitter
Mw. mr. S.C. (Sophie) van Duijn, voorzitter
Mw. mr. C.M.H.M. (Clasien) van Lent, voorzitter
Mw. mr. D.J.B. (Diana) de Wolff, voorzitter
Mw. mr. F. (Froukje) Dunki Jacobs, lid-jurist
Mw. mr. L.E.M. (Titia) Zalme, voorzitter
Mw. mr. L.C. Groen, lid-jurist

Beroepsgenoten jeugdzorgwerkers
Dhr. W.L. (Wibo) Scholtus, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. A. (Annette) Wilting, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. S. (Sandra) Kouwenberg, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. M. (Maaike) Fokken, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. S.P. (Monique) van Buuren, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. S.C. (Sylma) Benjamin, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. U. (Ute) Hammer, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. M. (Marieke) Grol, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Dhr. E.A.J. (Erwino) Ouwerkerk, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. D. (Danielle) de Gelder, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. T. (Thelma) Roosblad, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. M. (Mireille) Bijnoe, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Dhr. W.V.V. (Victor) Toebosch, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. F.A. (Fabienne) Leeflang, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Dhr. E.H. (Emil) Weise, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Dhr. M.M. (Marco) Last, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. D.J.E. (Deborah) de Graaf, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. I. (Irene) de Jongh-Stols, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. N.A.P. (Nicole) Huijs, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. T. (Therese) van der Leest, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Dhr. H. (Halil) Osman, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. S.M.G. (Samantha) Bruinhard, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. B. Huizing-Oudenbroek, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Dhr. H.A. (Han) ten Hove, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Dhr. D.N.A. (Dennis) Bidjai, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Dhr. H.K. (Erik) Blok, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. M. (Mathikse) Roex, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. S.M.C. (Suzanne) van de Kooij, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. J.A. (Josiane) Pires, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. M.L.F. (Mariëtte) Grijseels, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. H.W. (Ineke) Kamphof, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. R.J. (Julia) Douglas, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. C. (Chanitah) Bookelman, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. A. (Aleit) van de Haar, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Dhr. W.M.P. (Winfried) van Engelen, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. S.K.M. (Suzan) Weegenaar, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. M.J. (Marijke) Luttje, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Dhr. H.G.A (Rik) van Schaik, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. S. (Senada) Nikocevic, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. C.M.M. (Christel) Bruil, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

Beroepsgenoten (ortho)pedagogen
Mw. drs. S.J.S. (Sonja) Hartmann-Passau, lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
Mw. drs. C.P. (Carla) Dijkstra, lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
Mw. drs. B.J. (Biki) van Leeuwen, lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
Mw. drs. E.F. (Frederike) Nikkels, lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
Mw. drs. S. (Sanne) Eggen, lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
Mw. drs. N.M. (Nienke) Zwarts-Berensen, lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
Mw. drs. P.F.M. (Patricia) Bakker-Leenders, lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
Dhr. A.T.S. (Sander) Ververs MSc, lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
Mw. L. (Leonie) Biemans MSc, lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen

Beroepsgenoten psychologen
Mw. drs. G.T. (Gabriëlle) Mulder-Bos, lid-beroepsgenoot psychologen
Mw. drs. S. (Sandra) van der Kroon-Pantelic, lid-beroepsgenoot psychologen
Mw. drs. S. (Susanne) de Schutter, lid-beroepsgenoot psychologen
Mw. drs. V.L.C. (Vera) Austen, lid-beroepsgenoot psychologen
Mw. drs. E.F. (Frederike) Nikkels, lid-beroepsgenoot psychologen
Dhr. G. (Geert) van Wesemael, lid-beroepsgenoot psychologen
Mw. C.E. (Cynthia) van Os MSc, lid-beroepsgenoot psychologen

Nevenfunctieregister

Het registreren van nevenfuncties is van belang om de (schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. Hieronder vind je het overzicht van hoofd- en nevenfuncties van de tuchtcolleges.

Hoofd- en nevenfunctie colleges van Toezicht en Beroep 

Aan- en aftreedschema

Leden van het College van Toezicht kunnen 4 jaar na benoeming herbenoemd worden voor nogmaals 4 jaar. Via onderstaande link kun je het aan- en aftreedschema van de leden van het College van Toezicht inzien.

Rooster aan- en aftreden leden colleges Toezicht en Beroep en overige leden

FAQ

Wat gebeurt er als er een tuchtklacht wordt ingediend?

Als een tuchtklacht wordt ingediend, wordt er een eerste toetsing gedaan: het ‘voorportaal’. Meer lezen over het voorportaal.

In veel gevallen volgt dan een hoorzitting voor het College van Toezicht van SKJ. Als een klacht op zitting komt betekent dit nog niet dat de klacht ook gegrond is. Dat oordeel is aan het College van Toezicht en bij een eventueel beroep aan het College van Beroep.

Het College van Toezicht doet soms ‘uitspraak ter zitting’. Wat is dat?

De voorzitter kan tijdens een hoorzitting besluiten om de zitting te schorsen, voor overleg met de andere leden. Als de voorzitter van mening is dat er goede redenen zijn waarmee kan worden voorkomen dat de klager en de beklaagde nog acht weken moeten wachten op de beslissing, dan kan het College zijn beslissing al ter zitting uitspreken.

Zo’n reden kan zijn dat de klager tijdens de zitting uitspreekt dat hij het op alle punten eens is met het door de beklaagde geleverde verweer.

Ik heb de beslissing van het College van Toezicht of van het College van Beroep ontvangen. Wanneer wordt deze beslissing gepubliceerd?

Met ‘publiceren’ wordt bedoeld ‘op de website plaatsen’. De beslissing wordt in geanonimiseerde vorm gepubliceerd. Nadat de beslissing naar de partijen is verzonden en de beroepstermijn is verstreken wordt de beslissing in de online bibliotheek geplaatst. Dit is bij een beslissing van het College van Toezicht 6 tot 8 weken na het ontvangst van de beslissing door partijen. Bij een beslissing van het College van Toezicht is dit 4 weken na ontvangst van de beslissing door partijen.

In het geval dat er tegen de beslissing van het College van Toezicht beroep wordt ingesteld, wordt dit op de website bij de bestreden beslissing vermeld. De beslissing van het College van Toezicht wordt dan tegelijkertijd met de beslissing van het College van Beroep gepubliceerd. In het geval het College van Beroep een beslissing heeft genomen, wordt bij de bestreden beslissing een tweede link geplaatst. Met deze link kan de lezer doorklikken naar de beslissing van het College van Beroep.

Kan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komen te vervallen?

Ja, de mogelijkheid tot het indienen van een klacht vervalt door verjaring na drie jaren. Deze termijn begint op de dag volgend op die waarop het betreffende handelen waartegen de klacht zich richt, heeft plaatsgevonden, dan wel volgend op het moment waarop de belanghebbende van het betreffende handelen wist. Als de belanghebbende minderjarig is, begint de termijn van verjaring te lopen op de dag waarop hij zestien jaar is geworden.

Moet ik als jeugdprofessional mijn registratienummer op verzoek afgeven?

Ja, een jeugdprofessional moet op verzoek zijn registratienummer kenbaar maken. Meer informatie hierover vind je hier.

Hoelang blijft een opgelegde maatregel zichtbaar in het register?

Er zijn verschillende termijnen, afhankelijk van het type maatregel, hoelang deze zichtbaar blijft. Zie hiervoor het overzicht ‘Duur zichtbaarheid maatregel’.

Kan SKJ een tolk voor mij regelen tijdens de hoorzitting?

Indien bijstand door een tolk noodzakelijk is moet je dit zelf regelen. SKJ kan geen tolk/vertaler voor jou inschakelen. De tolk of vertaler die je inschakelt dient beëdigd te zijn. De kosten voor het inschakelen van een tolk/vertaler komen voor jouw eigen rekening.

Zijn er kosten verbonden aan een tuchtrechtprocedure bij SKJ?

SKJ brengt geen kosten in rekening bij partijen voor een tuchtrechtelijke procedure. Als een partij zich wil laten bijstaan door een gemachtigde tijdens de procedure (bijvoorbeeld een advocaat of een jurist van de rechtsbijstand) komen deze kosten wel voor eigen rekening. Ook als er tijdens de procedure een tolk/beëdigd vertaler noodzakelijk is, komen deze kosten voor rekening van de partij die deze hulp inschakelt.

Is een hoorzitting openbaar?

Een hoorzitting is niet openbaar. Enkel het College van Toezicht/Beroep, de secretaris, partijen, gemachtigde(n) en (vooraf aangemelde) toehoorders mogen hierbij aanwezig zijn.

Mag ik iemand meenemen naar een hoorzitting?

Zowel de klager als de beklaagde mag tijdens de zitting maximaal twee toehoorders meenemen. Het is daarbij verplicht om uiterlijk twee weken vóór de zitting de naam en de hoedanigheid (bijvoorbeeld functie of familieband) van de toehoorder aan de secretaris van het betreffende tuchtcollege mede te delen. De andere partij wordt ook vóór de hoorzitting op de hoogte gesteld van aanwezige toehoorders.

Kan ik iemand machtigen die namens mij het woord doet bij een hoorzitting?

Het is mogelijk om iemand te machtigen die namens jou het woord doet tijdens een hoorzitting. Elke partij kan maximaal één persoon machtigen het woord te doen tijdens de hoorzitting.

Is het verplicht om mij tijdens de procedure bij te laten bijstaan door een advocaat?

Het is niet verplicht om je bij te laten staan door een advocaat tijdens de procedure. De ervaring leert echter dat partijen zich in de praktijk veelal wel (juridisch) laten bijstaan. Je kan je laten bijstaan door een advocaat, jurist van jouw (eventuele) rechtsbijstandsverzekeraar, onafhankelijk klachtondersteuner, vertrouwenspersoon of een andere gemachtigde.

Wordt een maatregel tot waarschuwing openbaar gemaakt?

Een waarschuwing wordt niet openbaar gemaakt. Dit is een gangbare keuze in het tuchtrecht in de (geestelijke) gezondheidszorg en de jeugdhulp. Dit heeft te maken met het verschil in karakter van enerzijds de waarschuwing en anderzijds de berisping. Wanneer een professional wordt berispt dan is dat omdat het tuchtcollege het handelen fout, vermijdbaar en verwijtbaar acht. Wanneer een professional een waarschuwing krijgt dan bestempelt het betreffende tuchtcollege het handelen weliswaar als onwenselijk en vermijdbaar maar niet verwijtbaar, of wellicht wel verwijtbaar, maar heeft de jeugdprofessional zich reflectief en leerbaar getoond.

Hoe wordt de jeugdprofessional op zijn/haar kwaliteit beoordeeld door de tuchtcolleges?

Een ingediende (tucht)klacht kan slechts betrekking hebben op het beroepsmatig handelen van een jeugdprofessional. De colleges geven een antwoord op de vraag of de jeugdprofessional bij het beroepsmatig handelen gebleven is binnen de grenzen van een behoorlijke beroepsuitoefening, niet of het (beroepsmatig) handelen beter had gekund. Zo toetsen de colleges het handelen van de professional – onder andere – aan de voor zijn beroepsgroep geldende beroepscode.

Kan ik verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen van mijn voorganger?

In het tuchtrecht geldt als uitgangspunt dat je alleen verantwoordelijk kunt zijn voor je eigen handelen. Wel kan een jeugdprofessional verantwoordelijk gehouden worden als deze merkt dat zijn of haar voorganger steken heeft laten vallen en dat daardoor het belang van de cliënten is of zou kunnen worden geschaad. Als de jeugdprofessional dan niet handelt om de gevolgen voor de cliënten zoveel mogelijk weg te nemen, zou deze daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

Kan ik als jeugdprofessional voor andermans handelen worden aangesproken?

Als uitgangspunt geldt dat een jeugdprofessional alleen verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen. Een uitzondering hierop is als een jeugdprofessional iemand – bijvoorbeeld een collega, lid van het management – fouten ziet maken/risico’s nemen en hier niets over zegt/geen actie onderneemt. Dat is namelijk óók verantwoordelijkheid nemen voor je eigen aandeel.

Is klachtrecht hetzelfde als tuchtrecht?

Klachtrecht is niet hetzelfde als tuchtrecht. In het tuchtrecht wordt getoetst of het handelen waarover wordt geklaagd, strookt met de professionele standaard van de beroepsgroep waartoe de jeugdprofessional behoort. Het individuele handelen van de jeugdprofessional staat centraal. In het klachtrecht kan een klager over de (jeugd)professional klagen, maar ook over aangelegenheden met betrekking tot de zorgaanbieder zelf. De uitspraak van de klachtencommissie van de zorgaanbieder wordt niet opgenomen in het register van SKJ.

Moet een leidinggevende/directeur ook bij SKJ geregistreerd zijn?

Een SKJ-registratie is in de meeste gevallen voor een leidinggevende/directeur etc. niet nodig. De norm van verantwoorde werktoedeling verlangt van jeugdhulpaanbieders dat zij het uitvoeren van de jeugdhulp en de jeugdbescherming door geregistreerde professionals moeten laten doen, tenzij zij aannemelijk kunnen maken dat het werk verantwoord door een niet-geregistreerde kan worden gedaan.

Een leidinggevende of directeur heeft vooral een procesverantwoordelijkheid en biedt meestal niet zelf hulp aan jeugdigen. Daarom is het in de meeste gevallen niet nodig dat deze is geregistreerd.

Kan ik een tuchtklacht indienen over een niet-geregistreerde jeugdprofessional?

SKJ kan enkel tuchtklachten in behandeling nemen over een bij SKJ geregistreerde jeugdprofessional. Als je een klacht wilt indienen over een niet-geregistreerde professional, of indien je van mening bent dat deze jeugdprofessional ten onrechte niet is geregistreerd bij SKJ, kan je het beste contact opnemen met de instantie waar deze professional werkt of met de gemeente die de jeugdhulpverlening aanbiedt of heeft gecontracteerd.