Ik wil beroep instellen

Als een klager of jeugdprofessional het niet eens is met de beslissing van het College van Toezicht, dan is er beroep mogelijk bij het College van Beroep. Je kunt in beroep gaan door een beroepschrift in te dienen per post of per e-mail. Je moet wel binnen 6 weken na verzending van de beslissing beroep instellen bij het College van Beroep van SKJ. In het beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan:
  1. je naam, voornamen, (werk)adres, geboortedatum, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres
  2. datum van de beslissing waartegen het beroep zich richt
  3. de redenen voor het beroep; je geeft hier aan waarom je het niet eens bent met de beslissing van het College van Toezicht
  4. je handtekening en dagtekening

Verweerschrift

Is er beroep ingesteld tegen een beslissing waarbij jij partij was? Dan ontvang je een afschrift van het beroepschrift. Je krijgt de gelegenheid om hierop een verweerschrift in te dienen. De termijn voor het indienen van een verweerschrift is 6 weken. De indiener van het beroepschrift krijgt weer een afschrift van jouw verweerschrift.

College van Beroep

Het College van Beroep is een onafhankelijk college. Het bestaat uit een voorzitter en een lid, beiden met een juridische achtergrond, en uit leden uit de beroepsgroep van de aangeklaagde jeugdprofessional . Het College oordeelt of de professional volgens de geldende normen heeft gehandeld.

Het College van Beroep kan het beroepschrift geheel of gedeeltelijk gegrond, ongegrond of niet-ontvankelijk verklaren. Als het College het beroep geheel of gedeeltelijk gegrond verklaart, vernietigt het College de eerdere beslissing geheel of gedeeltelijk en doet het de klacht zelf af.

Hoelang duurt een beroepszaak?

In een beroepszaak van SKJ gelden vaste termijnen voor de reacties van zowel betrokken partijen als SKJ. Hierdoor krijgt de procedure een vast tijdsverloop. Het is voor iedereen duidelijk hoe lang de behandeling van de klacht ongeveer duurt. Maar de behandeling van iedere zaak is wel maatwerk. Daarom is het in bijzondere gevallen mogelijk een termijn te verlengen.

Lees hier meer informatie over Termijnen in de tuchtprocedure.

De procedure in het kort

Na ontvangst van het verweerschrift beslist het College of de klacht schriftelijk wordt afgehandeld of tijdens een hoorzitting wordt behandeld. Je wordt hierover geïnformeerd. Wees je er wel van bewust dat correspondentie en de stukken die door partijen voor de procedure worden ingediend, in het dossier worden opgenomen, tenzij de voorzitter van het College anders beslist. Van een document of brief die de ene partij inbrengt, kan de andere partij een kopie ontvangen.

Hoorzitting

Als jouw klacht tijdens een hoorzitting wordt behandeld, ontvang je een uitnodiging om naar het bureau van SKJ te Bilthoven te komen. De hoorzitting is niet openbaar. Je kunt wel iemand meenemen die jou tot steun kan zijn. Ook kun je een vertrouwenspersoon of jurist meenemen. Een advocaat die optreedt als gemachtigde hoeft geen machtiging te overleggen. In alle gevallen moeten de namen worden doorgegeven aan SKJ.

Bij SKJ word je ontvangen door een medewerker. Je kunt in een andere ruimte wachten dan de wederpartij. Aan het begin van de hoorzitting stelt de voorzitter iedereen voor. Daarna krijgt degene die beroep heeft ingesteld het woord. Vervolgens krijgt de wederpartij het woord. Tussendoor mogen alle leden van het College vragen stellen. Op het eind mag je nog een keer iets zeggen als je dat wilt. De hoorzitting duurt maximaal 45 minuten.

Na de hoorzitting gaan de leden van het College zich beraden.

Beslissing

Het College neemt schriftelijk een beslissing. Die wordt binnen 6 weken na de hoorzitting per aangetekende post aan partijen verzonden. Een geanonimiseerde versie van de beslissing en een samenvatting daarvan komt op de website van SKJ. Tegen de beslissing van het College van Beroep staat geen beroep open.

Als het College een klacht gegrond vindt, kan één van de volgende maatregelen worden opgelegd: waarschuwing, berisping, voorwaardelijke schorsing, schorsing, doorhaling of ontzegging van het recht wederom in het register te worden ingeschreven.

Als een maatregel – behalve een waarschuwing – wordt opgelegd en de beslissing is onmiddellijk van kracht of definitief geworden, dan komt er een aantekening in het register. De werkgever van beklaagde wordt in dat geval ook geïnformeerd. Die ontvangt een afschrift van de beslissing. Hierin worden de namen en hoedanigheden van degenen die verder bij de klacht betrokken zijn, weggelaten. Het bestuur kan daarnaast besluiten om een geanonimiseerde versie van de beslissing in enkele relevante vakbladen te plaatsen zodat de beroepsgenoten ervan kunnen leren.

FAQ

Wat gebeurt er als er een tuchtklacht wordt ingediend?

Als een tuchtklacht wordt ingediend, wordt er een eerste toetsing gedaan: het ‘voorportaal’. Meer lezen over het voorportaal.

In veel gevallen volgt dan een hoorzitting voor het College van Toezicht van SKJ. Als een klacht op zitting komt betekent dit nog niet dat de klacht ook gegrond is. Dat oordeel is aan het College van Toezicht en bij een eventueel beroep aan het College van Beroep.

Het College van Toezicht doet soms ‘uitspraak ter zitting’. Wat is dat?

De voorzitter kan tijdens een hoorzitting besluiten om de zitting te schorsen, voor overleg met de andere leden. Als de voorzitter van mening is dat er goede redenen zijn waarmee kan worden voorkomen dat de klager en de beklaagde nog acht weken moeten wachten op de beslissing, dan kan het College zijn beslissing al ter zitting uitspreken.

Zo’n reden kan zijn dat de klager tijdens de zitting uitspreekt dat hij het op alle punten eens is met het door de beklaagde geleverde verweer.

Ik heb de beslissing van het College van Toezicht of van het College van Beroep ontvangen. Wanneer wordt deze beslissing gepubliceerd?

Met ‘publiceren’ wordt bedoeld ‘op de website plaatsen’. De beslissing wordt in geanonimiseerde vorm gepubliceerd. Nadat de beslissing naar de partijen is verzonden en de beroepstermijn is verstreken wordt de beslissing in de online bibliotheek geplaatst. Dit is bij een beslissing van het College van Toezicht 6 tot 8 weken na het ontvangst van de beslissing door partijen. Bij een beslissing van het College van Toezicht is dit 4 weken na ontvangst van de beslissing door partijen.

In het geval dat er tegen de beslissing van het College van Toezicht beroep wordt ingesteld, wordt dit op de website bij de bestreden beslissing vermeld. De beslissing van het College van Toezicht wordt dan tegelijkertijd met de beslissing van het College van Beroep gepubliceerd. In het geval het College van Beroep een beslissing heeft genomen, wordt bij de bestreden beslissing een tweede link geplaatst. Met deze link kan de lezer doorklikken naar de beslissing van het College van Beroep.

Kan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komen te vervallen?

Ja, de mogelijkheid tot het indienen van een klacht vervalt door verjaring na drie jaren. Deze termijn begint op de dag volgend op die waarop het betreffende handelen waartegen de klacht zich richt, heeft plaatsgevonden, dan wel volgend op het moment waarop de belanghebbende van het betreffende handelen wist. Als de belanghebbende minderjarig is, begint de termijn van verjaring te lopen op de dag waarop hij zestien jaar is geworden.

Moet ik als jeugdprofessional mijn registratienummer op verzoek afgeven?

Ja, een jeugdprofessional moet op verzoek zijn registratienummer kenbaar maken. Meer informatie hierover vind je hier.

Hoelang blijft een opgelegde maatregel zichtbaar in het register?

Er zijn verschillende termijnen, afhankelijk van het type maatregel, hoelang deze zichtbaar blijft. Zie hiervoor het overzicht ‘Duur zichtbaarheid maatregel’.

Kan SKJ een tolk voor mij regelen tijdens de hoorzitting?

Indien bijstand door een tolk noodzakelijk is moet je dit zelf regelen. SKJ kan geen tolk/vertaler voor jou inschakelen. De tolk of vertaler die je inschakelt dient beëdigd te zijn. De kosten voor het inschakelen van een tolk/vertaler komen voor jouw eigen rekening.

Zijn er kosten verbonden aan een tuchtrechtprocedure bij SKJ?

SKJ brengt geen kosten in rekening bij partijen voor een tuchtrechtelijke procedure. Als een partij zich wil laten bijstaan door een gemachtigde tijdens de procedure (bijvoorbeeld een advocaat of een jurist van de rechtsbijstand) komen deze kosten wel voor eigen rekening. Ook als er tijdens de procedure een tolk/beëdigd vertaler noodzakelijk is, komen deze kosten voor rekening van de partij die deze hulp inschakelt.

Is een hoorzitting openbaar?

Een hoorzitting is niet openbaar. Enkel het College van Toezicht/Beroep, de secretaris, partijen, gemachtigde(n) en (vooraf aangemelde) toehoorders mogen hierbij aanwezig zijn.

Mag ik iemand meenemen naar een hoorzitting?

Zowel de klager als de beklaagde mag tijdens de zitting maximaal twee toehoorders meenemen. Het is daarbij verplicht om uiterlijk twee weken vóór de zitting de naam en de hoedanigheid (bijvoorbeeld functie of familieband) van de toehoorder aan de secretaris van het betreffende tuchtcollege mede te delen. De andere partij wordt ook vóór de hoorzitting op de hoogte gesteld van aanwezige toehoorders.

Kan ik iemand machtigen die namens mij het woord doet bij een hoorzitting?

Het is mogelijk om iemand te machtigen die namens jou het woord doet tijdens een hoorzitting. Elke partij kan maximaal één persoon machtigen het woord te doen tijdens de hoorzitting.

Is het verplicht om mij tijdens de procedure bij te laten bijstaan door een advocaat?

Het is niet verplicht om je bij te laten staan door een advocaat tijdens de procedure. De ervaring leert echter dat partijen zich in de praktijk veelal wel (juridisch) laten bijstaan. Je kan je laten bijstaan door een advocaat, jurist van jouw (eventuele) rechtsbijstandsverzekeraar, onafhankelijk klachtondersteuner, vertrouwenspersoon of een andere gemachtigde.

Wordt een maatregel tot waarschuwing openbaar gemaakt?

Een waarschuwing wordt niet openbaar gemaakt. Dit is een gangbare keuze in het tuchtrecht in de (geestelijke) gezondheidszorg en de jeugdhulp. Dit heeft te maken met het verschil in karakter van enerzijds de waarschuwing en anderzijds de berisping. Wanneer een professional wordt berispt dan is dat omdat het tuchtcollege het handelen fout, vermijdbaar en verwijtbaar acht. Wanneer een professional een waarschuwing krijgt dan bestempelt het betreffende tuchtcollege het handelen weliswaar als onwenselijk en vermijdbaar maar niet verwijtbaar, of wellicht wel verwijtbaar, maar heeft de jeugdprofessional zich reflectief en leerbaar getoond.

Hoe wordt de jeugdprofessional op zijn/haar kwaliteit beoordeeld door de tuchtcolleges?

Een ingediende (tucht)klacht kan slechts betrekking hebben op het beroepsmatig handelen van een jeugdprofessional. De colleges geven een antwoord op de vraag of de jeugdprofessional bij het beroepsmatig handelen gebleven is binnen de grenzen van een behoorlijke beroepsuitoefening, niet of het (beroepsmatig) handelen beter had gekund. Zo toetsen de colleges het handelen van de professional – onder andere – aan de voor zijn beroepsgroep geldende beroepscode.

Kan ik verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen van mijn voorganger?

In het tuchtrecht geldt als uitgangspunt dat je alleen verantwoordelijk kunt zijn voor je eigen handelen. Wel kan een jeugdprofessional verantwoordelijk gehouden worden als deze merkt dat zijn of haar voorganger steken heeft laten vallen en dat daardoor het belang van de cliënten is of zou kunnen worden geschaad. Als de jeugdprofessional dan niet handelt om de gevolgen voor de cliënten zoveel mogelijk weg te nemen, zou deze daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

Kan ik als jeugdprofessional voor andermans handelen worden aangesproken?

Als uitgangspunt geldt dat een jeugdprofessional alleen verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen. Een uitzondering hierop is als een jeugdprofessional iemand – bijvoorbeeld een collega, lid van het management – fouten ziet maken/risico’s nemen en hier niets over zegt/geen actie onderneemt. Dat is namelijk óók verantwoordelijkheid nemen voor je eigen aandeel.

Is klachtrecht hetzelfde als tuchtrecht?

Klachtrecht is niet hetzelfde als tuchtrecht. In het tuchtrecht wordt getoetst of het handelen waarover wordt geklaagd, strookt met de professionele standaard van de beroepsgroep waartoe de jeugdprofessional behoort. Het individuele handelen van de jeugdprofessional staat centraal. In het klachtrecht kan een klager over de (jeugd)professional klagen, maar ook over aangelegenheden met betrekking tot de zorgaanbieder zelf. De uitspraak van de klachtencommissie van de zorgaanbieder wordt niet opgenomen in het register van SKJ.

Moet een leidinggevende/directeur ook bij SKJ geregistreerd zijn?

Een SKJ-registratie is in de meeste gevallen voor een leidinggevende/directeur etc. niet nodig. De norm van verantwoorde werktoedeling verlangt van jeugdhulpaanbieders dat zij het uitvoeren van de jeugdhulp en de jeugdbescherming door geregistreerde professionals moeten laten doen, tenzij zij aannemelijk kunnen maken dat het werk verantwoord door een niet-geregistreerde kan worden gedaan.

Een leidinggevende of directeur heeft vooral een procesverantwoordelijkheid en biedt meestal niet zelf hulp aan jeugdigen. Daarom is het in de meeste gevallen niet nodig dat deze is geregistreerd.

Kan ik een tuchtklacht indienen over een niet-geregistreerde jeugdprofessional?

SKJ kan enkel tuchtklachten in behandeling nemen over een bij SKJ geregistreerde jeugdprofessional. Als je een klacht wilt indienen over een niet-geregistreerde professional, of indien je van mening bent dat deze jeugdprofessional ten onrechte niet is geregistreerd bij SKJ, kan je het beste contact opnemen met de instantie waar deze professional werkt of met de gemeente die de jeugdhulpverlening aanbiedt of heeft gecontracteerd.