Ik wil een klacht indienen

Wie een jeugdprofessional inschakelt, moet ervan op aan kunnen dat de dienstverlening voldoet aan de kwaliteitseisen. Een jeugdprofessional dient te handelen volgens de professionele standaard (de gedrags- en beroepsregels) die voor hem of haar geldt. SKJ zorgt ervoor dat iedereen die is ingeschreven in het kwaliteitsregister zich onderwerpt aan het Tuchtreglement.

Ben je niet tevreden over het handelen van een jeugdprofessional, dan kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht van SKJ. Daarmee start je een tuchtrechtelijke procedure. Ook het is het mogelijk om een klacht in te dienen namens een instelling.

Je kunt alleen een klacht indienen tegen een jeugdprofessional die geregistreerd is in het register van SKJ. Hieronder valt in ieder geval een:

  • jeugdzorgwerker
  • jeugd- en gezinsprofessional
  • (ortho)pedagoog
  • kinder- en jeugdpsycholoog
  • raadsonderzoeker

Openbaar register
De geregistreerde professional is terug te vinden in het openbaar register. Een professional die niet in het register te vinden is, is niet geregistreerd. In sommige gevallen zijn de getoonde registratiedata nog niet compleet. Heb je de professional gevonden, maar twijfel je over de registratiedatum? Stuur dan een mail naar tuchtrecht@skjeugd.nl, vermeld hierin naam en registratienummer van de professional, en de exacte registratiedatum wordt voor je uitgezocht.

Waarover kun je klagen?

Je kunt klagen over de gedragingen van de individuele jeugdprofessional die onder de tuchtnormen van de beroepsgroep vallen. De klacht moet dus altijd over beroepsmatig handelen gaan. Hieronder vind je enkele voorbeelden.

  • De jeugdprofessional informeert de ouders niet over het kind.
  • Er wordt geen inzage gegeven in de contactjournaals of het dossier.
  • Informatie wordt niet vertrouwelijk behandeld.

Ook de Inspectie Jeugdzorg kan een tuchtklacht indienen bij een van de tuchtcolleges.

Hoe kun je een klacht indienen?

Vanaf 18 december 2018 is het alleen nog mogelijk om digitaal een klacht in te dienen. Klik op onderstaande link voor het digitale formulier.

Klachtenformulier/klaagschrift

Let op: de klacht wordt direct na indiening opengesteld voor de beklaagde jeugdprofessional. De inhoud van de klacht en de bijlagen komen geheel voor rekening van de klager.

Openbaar register
De geregistreerde professional is terug te vinden in het openbaar register. Een professional die niet in het register te vinden is, is niet geregistreerd. In sommige gevallen zijn de getoonde registratiedata nog niet compleet. Heb je de professional gevonden, maar twijfel je over de registratiedatum? Stuur dan een mail naar tuchtrecht@skjeugd.nl, vermeld hierin naam en registratienummer van de professional, en de exacte registratiedatum wordt voor je uitgezocht.

Heb je hulp nodig?

Het is niet altijd makkelijk om een tuchtklacht over een jeugdprofessional duidelijk op papier te zetten. Een klacht maakt vaak veel emoties los. Bijvoorbeeld omdat een jeugdprofessional over jouw kinderen beslissingen heeft genomen waar je het niet mee eens bent. Daardoor kan het soms moeilijk zijn om bij de kern van de zaak te blijven.

Maar het is voor iedere betrokken partij wel belangrijk om de klacht zo helder en duidelijk mogelijk te omschrijven. De feiten en de exacte periode waarover de klacht gaat, moeten daarbij ook vermeld worden. Is jouw klacht goed omschreven, dan kan deze sneller in behandeling worden genomen. Daarom heeft SKJ drie voorbeelden van klachten op een rij gezet. Het eerste voorbeeld is een goed ingediende klacht. De twee voorbeelden daarna zijn klachten die niet goed zijn ingediend. Daarbij wordt uitgelegd waarom de eerste klacht wel voldoet en de laatste twee klachten niet.

BEKIJK HIER DE VOORBEELD KLACHTEN

 

Maar je kunt hierbij natuurlijk ook (juridische) hulp inschakelen. Een vertrouwenspersoon van AKJ biedt gratis ondersteuning bij het indienen of aanpassen van jouw tuchtklacht. Je kunt ook terecht bij een jurist van jouw eventuele rechtsbijstandsverzekering of een advocaat.

Wanneer je je tijdens de tuchtprocedure laat ondersteunen door een gemachtigde, dient deze gemachtigde een account aan te maken. De gemachtigde kan dan klikken op ‘Account aanmaken tuchtrecht’ en vervolgens op ‘Bestaande tuchtklacht’.

De kosten van rechtsbijstand komen doorgaans voor eigen rekening, omdat van je verwacht wordt dat je zelf een klacht kunt indienen. Voor meer informatie over door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand kan je je wenden tot het Juridisch Loket.

Bemiddeling

Aan partijen kan worden gevraagd of zij open staan voor bemiddeling. Dit wordt eerst voorgesteld aan degene die een klacht heeft, en vervolgens aan de jeugdprofessional. Een voordeel van bemiddeling is dat, als het slaagt, de afhandeling van de klacht sneller gaat. Bovendien kan het de verhouding tussen partijen aanzienlijk verbeteren.

Als beide partijen willen meewerken aan bemiddeling wordt de tuchtrechtelijke behandeling van de klacht opgeschort. Vervolgens wordt in overleg een afspraak gemaakt met de SKJ-bemiddelaar. Die afspraak is op neutraal terrein en in de buurt van de woonplaats van de klager. De bemiddelaar houdt meestal eerst afzonderlijke gesprekken met klager en beklaagde. Als een oplossing bespreekbaar en haalbaar lijkt, volgt een gezamenlijk gesprek. Het doel is dat in dat gesprek een oplossing wordt gevonden. Soms volgt er nog een bijeenkomst.

Als partijen het eens zijn, zet de SKJ-bemiddelaar de afspraken op papier. Een samenvatting daarvan komt geanonimiseerd op de website van SKJ. Als een van beide partijen niet wil meedoen of als partijen er toch niet uitkomen, dan stopt de bemiddeling. Bemiddeling is altijd vrijwillig. Als bemiddeling niet slaagt, neemt het college de klacht in behandeling. Wat tijdens de bemiddeling besproken is, wordt daarbij niet gebruikt. Bemiddeling is altijd vertrouwelijk.

Het College van Toezicht

Het College van Toezicht is een onafhankelijk college. Het bestaat uit een voorzitter en een lid, beiden met een juridische achtergrond, en uit leden uit de beroepsgroep van de aangeklaagde jeugdprofessional. Het college oordeelt of de jeugdprofessional volgens de geldende normen heeft gehandeld.
Het college kan een klacht gegrond, ongegrond of niet-ontvankelijk verklaren. Voorbeelden van niet-ontvankelijke klachten zijn:

  • klachten over niet-geregistreerde personen of over een organisatie
  • klachten over gedragingen van vóór de registratiedatum van de jeugdprofessional

Hoelang duurt de behandeling van mijn klacht?

In de tuchtprocedure gelden vaste termijnen voor de reacties van zowel betrokkenen als SKJ. Hierdoor krijgt de procedure een vast tijdsverloop. Zo is het voor iedereen duidelijk hoe lang de behandeling van de klacht ongeveer zal duren.

De behandeling van iedere tuchtklacht is tegelijk maatwerk. Daarom is er in bijzondere gevallen de mogelijkheid om een termijn te verlengen. SKJ streeft ernaar klachten binnen zes maanden te behandelen. Dat is niet altijd mogelijk.

Voorportaal

Als een tuchtklacht wordt ingediend, wordt er een eerste toetsing gedaan: het ‘voorportaal’. Meer lezen over het voorportaal.

Hoorzitting

Als de klacht tijdens een hoorzitting wordt behandeld, ontvang je een uitnodiging om naar het kantoor van SKJ in Bilthoven te komen. De hoorzitting is niet openbaar. Je kunt wel iemand meenemen die je tot steun kan zijn tijdens de hoorzitting. Ook kun je een vertrouwenspersoon of jurist meenemen. Een advocaat die optreedt als gemachtigde hoeft geen machtiging te overleggen. In alle gevallen moeten wel de namen van tevoren worden doorgegeven aan SKJ.

Bij SKJ word je ontvangen door een medewerker van het bureau. Je kunt in een andere ruimte wachten dan de wederpartij. Aan het begin van de hoorzitting stelt de voorzitter iedereen voor. Daarna krijg jij het woord. Vervolgens krijgt de jeugdprofessional het woord. Tussendoor mogen alle leden van het college vragen stellen. Aan het einde van de zitting krijg je nog één keer het woord als je dat wilt. De hoorzitting duurt maximaal 45 minuten.

Na de hoorzitting beraden de leden van het college zich over de beslissing.

Klik op onderstaande afbeelding om te zien hoe een hoorzitting verloopt.

Huisregels voor bezoekers

Voor bezoekers van een hoorzitting zijn regels opgesteld: Huisregels voor bezoekers.

Beslissing

Het College van Toezicht neemt een beslissing. Die wordt uiterlijk zes weken na de hoorzitting schriftelijk per aangetekende post aan jou en de jeugdprofessional verzonden. Een geanonimiseerde versie van de beslissing en een samenvatting daarvan komen op de website van SKJ.

Ben je het niet eens met de beslissing, dan kun je binnen acht weken beroep instellen bij het College van Beroep.

Als het college een klacht gegrond vindt, kan het een van de volgende maatregelen opleggen: waarschuwing, berisping, voorwaardelijke schorsing, schorsing, doorhaling of ontzegging van het recht opnieuw in het register te worden ingeschreven.

Als een maatregel – behalve een waarschuwing – wordt opgelegd en de beslissing onmiddellijk van kracht of definitief geworden, dan wordt daarvan een aantekening geplaatst in het register. De werkgever van de beklaagde wordt in dat geval ook geïnformeerd en ontvangt een afschrift van de beslissing. Hierin worden de namen en hoedanigheden weggelaten van degenen die verder bij de klacht betrokken zijn. Het bestuur van SKJ kan daarnaast besluiten een geanonimiseerde versie van de beslissing in enkele vakbladen te plaatsen, zodat beroepsgenoten ervan kunnen leren.

Tuchtrecht vs klachtrecht

In de folder Verschil klachtrecht en tuchtrecht in de jeugdzorg leggen de drie beroepsverenigingen in de jeugdzorg het verschil uit tussen klachtrecht en tuchtrecht aan de hand van een eenvoudige casus. Deze folder is bedoeld voor professionals in de jeugdzorg, met name jeugdzorgwerkers (jeugd- en gezinsprofessionals) en gedragswetenschappers.

Brochure over verschil klachtrecht en tuchtrecht in de jeugdzorg

FAQ

Wat gebeurt er als er een tuchtklacht wordt ingediend?

Als een tuchtklacht wordt ingediend, wordt er een eerste toetsing gedaan: het ‘voorportaal’. Meer lezen over het voorportaal.

In veel gevallen volgt dan een hoorzitting voor het College van Toezicht van SKJ. Als een klacht op zitting komt betekent dit nog niet dat de klacht ook gegrond is. Dat oordeel is aan het College van Toezicht en bij een eventueel beroep aan het College van Beroep.

Het College van Toezicht doet soms ‘uitspraak ter zitting’. Wat is dat?

De voorzitter kan tijdens een hoorzitting besluiten om de zitting te schorsen, voor overleg met de andere leden. Als de voorzitter van mening is dat er goede redenen zijn waarmee kan worden voorkomen dat de klager en de beklaagde nog acht weken moeten wachten op de beslissing, dan kan het College zijn beslissing al ter zitting uitspreken.

Zo’n reden kan zijn dat de klager tijdens de zitting uitspreekt dat hij het op alle punten eens is met het door de beklaagde geleverde verweer.

Ik heb de beslissing van het College van Toezicht of van het College van Beroep ontvangen. Wanneer wordt deze beslissing gepubliceerd?

Met ‘publiceren’ wordt bedoeld ‘op de website plaatsen’. De beslissing wordt in geanonimiseerde vorm gepubliceerd. Nadat de beslissing naar de partijen is verzonden en de beroepstermijn is verstreken wordt de beslissing in de online bibliotheek geplaatst. Dit is bij een beslissing van het College van Toezicht 6 tot 8 weken na het ontvangst van de beslissing door partijen. Bij een beslissing van het College van Toezicht is dit 4 weken na ontvangst van de beslissing door partijen.

In het geval dat er tegen de beslissing van het College van Toezicht beroep wordt ingesteld, wordt dit op de website bij de bestreden beslissing vermeld. De beslissing van het College van Toezicht wordt dan tegelijkertijd met de beslissing van het College van Beroep gepubliceerd. In het geval het College van Beroep een beslissing heeft genomen, wordt bij de bestreden beslissing een tweede link geplaatst. Met deze link kan de lezer doorklikken naar de beslissing van het College van Beroep.

Kan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komen te vervallen?

Ja, de mogelijkheid tot het indienen van een klacht vervalt door verjaring na drie jaren. Deze termijn begint op de dag volgend op die waarop het betreffende handelen waartegen de klacht zich richt, heeft plaatsgevonden, dan wel volgend op het moment waarop de belanghebbende van het betreffende handelen wist. Als de belanghebbende minderjarig is, begint de termijn van verjaring te lopen op de dag waarop hij zestien jaar is geworden.

Moet ik als jeugdprofessional mijn registratienummer op verzoek afgeven?

Ja, een jeugdprofessional moet op verzoek zijn registratienummer kenbaar maken. Meer informatie hierover vind je hier.

Hoelang blijft een opgelegde maatregel zichtbaar in het register?

Er zijn verschillende termijnen, afhankelijk van het type maatregel, hoelang deze zichtbaar blijft. Zie hiervoor het overzicht ‘Duur zichtbaarheid maatregel’.

Kan SKJ een tolk voor mij regelen tijdens de hoorzitting?

Indien bijstand door een tolk noodzakelijk is moet je dit zelf regelen. SKJ kan geen tolk/vertaler voor jou inschakelen. De tolk of vertaler die je inschakelt dient beëdigd te zijn. De kosten voor het inschakelen van een tolk/vertaler komen voor jouw eigen rekening.

Zijn er kosten verbonden aan een tuchtrechtprocedure bij SKJ?

SKJ brengt geen kosten in rekening bij partijen voor een tuchtrechtelijke procedure. Als een partij zich wil laten bijstaan door een gemachtigde tijdens de procedure (bijvoorbeeld een advocaat of een jurist van de rechtsbijstand) komen deze kosten wel voor eigen rekening. Ook als er tijdens de procedure een tolk/beëdigd vertaler noodzakelijk is, komen deze kosten voor rekening van de partij die deze hulp inschakelt.

Is een hoorzitting openbaar?

Een hoorzitting is niet openbaar. Enkel het College van Toezicht/Beroep, de secretaris, partijen, gemachtigde(n) en (vooraf aangemelde) toehoorders mogen hierbij aanwezig zijn.

Mag ik iemand meenemen naar een hoorzitting?

Zowel de klager als de beklaagde mag tijdens de zitting maximaal twee toehoorders meenemen. Het is daarbij verplicht om uiterlijk twee weken vóór de zitting de naam en de hoedanigheid (bijvoorbeeld functie of familieband) van de toehoorder aan de secretaris van het betreffende tuchtcollege mede te delen. De andere partij wordt ook vóór de hoorzitting op de hoogte gesteld van aanwezige toehoorders.

Kan ik iemand machtigen die namens mij het woord doet bij een hoorzitting?

Het is mogelijk om iemand te machtigen die namens jou het woord doet tijdens een hoorzitting. Elke partij kan maximaal één persoon machtigen het woord te doen tijdens de hoorzitting.

Is het verplicht om mij tijdens de procedure bij te laten bijstaan door een advocaat?

Het is niet verplicht om je bij te laten staan door een advocaat tijdens de procedure. De ervaring leert echter dat partijen zich in de praktijk veelal wel (juridisch) laten bijstaan. Je kan je laten bijstaan door een advocaat, jurist van jouw (eventuele) rechtsbijstandsverzekeraar, onafhankelijk klachtondersteuner, vertrouwenspersoon of een andere gemachtigde.

Wordt een maatregel tot waarschuwing openbaar gemaakt?

Een waarschuwing wordt niet openbaar gemaakt. Dit is een gangbare keuze in het tuchtrecht in de (geestelijke) gezondheidszorg en de jeugdhulp. Dit heeft te maken met het verschil in karakter van enerzijds de waarschuwing en anderzijds de berisping. Wanneer een professional wordt berispt dan is dat omdat het tuchtcollege het handelen fout, vermijdbaar en verwijtbaar acht. Wanneer een professional een waarschuwing krijgt dan bestempelt het betreffende tuchtcollege het handelen weliswaar als onwenselijk en vermijdbaar maar niet verwijtbaar, of wellicht wel verwijtbaar, maar heeft de jeugdprofessional zich reflectief en leerbaar getoond.

Hoe wordt de jeugdprofessional op zijn/haar kwaliteit beoordeeld door de tuchtcolleges?

Een ingediende (tucht)klacht kan slechts betrekking hebben op het beroepsmatig handelen van een jeugdprofessional. De colleges geven een antwoord op de vraag of de jeugdprofessional bij het beroepsmatig handelen gebleven is binnen de grenzen van een behoorlijke beroepsuitoefening, niet of het (beroepsmatig) handelen beter had gekund. Zo toetsen de colleges het handelen van de professional – onder andere – aan de voor zijn beroepsgroep geldende beroepscode.

Kan ik verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen van mijn voorganger?

In het tuchtrecht geldt als uitgangspunt dat je alleen verantwoordelijk kunt zijn voor je eigen handelen. Wel kan een jeugdprofessional verantwoordelijk gehouden worden als deze merkt dat zijn of haar voorganger steken heeft laten vallen en dat daardoor het belang van de cliënten is of zou kunnen worden geschaad. Als de jeugdprofessional dan niet handelt om de gevolgen voor de cliënten zoveel mogelijk weg te nemen, zou deze daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

Kan ik als jeugdprofessional voor andermans handelen worden aangesproken?

Als uitgangspunt geldt dat een jeugdprofessional alleen verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen. Een uitzondering hierop is als een jeugdprofessional iemand – bijvoorbeeld een collega, lid van het management – fouten ziet maken/risico’s nemen en hier niets over zegt/geen actie onderneemt. Dat is namelijk óók verantwoordelijkheid nemen voor je eigen aandeel.

Is klachtrecht hetzelfde als tuchtrecht?

Klachtrecht is niet hetzelfde als tuchtrecht. In het tuchtrecht wordt getoetst of het handelen waarover wordt geklaagd, strookt met de professionele standaard van de beroepsgroep waartoe de jeugdprofessional behoort. Het individuele handelen van de jeugdprofessional staat centraal. In het klachtrecht kan een klager over de (jeugd)professional klagen, maar ook over aangelegenheden met betrekking tot de zorgaanbieder zelf. De uitspraak van de klachtencommissie van de zorgaanbieder wordt niet opgenomen in het register van SKJ.

Moet een leidinggevende/directeur ook bij SKJ geregistreerd zijn?

Een SKJ-registratie is in de meeste gevallen voor een leidinggevende/directeur etc. niet nodig. De norm van verantwoorde werktoedeling verlangt van jeugdhulpaanbieders dat zij het uitvoeren van de jeugdhulp en de jeugdbescherming door geregistreerde professionals moeten laten doen, tenzij zij aannemelijk kunnen maken dat het werk verantwoord door een niet-geregistreerde kan worden gedaan.

Een leidinggevende of directeur heeft vooral een procesverantwoordelijkheid en biedt meestal niet zelf hulp aan jeugdigen. Daarom is het in de meeste gevallen niet nodig dat deze is geregistreerd.

Kan ik een tuchtklacht indienen over een niet-geregistreerde jeugdprofessional?

SKJ kan enkel tuchtklachten in behandeling nemen over een bij SKJ geregistreerde jeugdprofessional. Als je een klacht wilt indienen over een niet-geregistreerde professional, of indien je van mening bent dat deze jeugdprofessional ten onrechte niet is geregistreerd bij SKJ, kan je het beste contact opnemen met de instantie waar deze professional werkt of met de gemeente die de jeugdhulpverlening aanbiedt of heeft gecontracteerd.